دکتور علی وه فائی (ئینطلیزی)

+98 (912) 2867693

کاک شوان (کوردی)

+48 765564556
E-mail
dr.alivafaei@yahoo.com
Address
بینای ،683شه قامی دهستگیردی (زافهر)، ناوچهی ئهفریقا، تاران، ئیران
Call Us
+98 (912) 817 51 41