پرسش و پاسخ درباره کاشت مو

دراین بخش سعی شده است تابه سؤالاتی که معمولاً به ذهن متقاضیان کاشت موی طبیعی می رسد،پاسخ داده شود.در صورتیکه سئوال دیگری دارید می توانید با تلفن های مطب، تلفن های مشاورین و یا ایمیل دکتر وفائی تماس حاصل فرمایید.
ایمیل dr.alivafaei@yahoo.com
تلفن های مشاورین 09128175141
09127332654
1لطفاً مختصری درموردریزش موتوضیح دهید.
ریزش موعلامتی شایع وناراحت كننده است.بیشترافرادی كه به متخصص پوست مراجعه می كنندازریزش مو(بعنوان شكایت اول یادوم) شاكی هستندولی درحقیقت اكثراینهادارای ریزش غیرطبیعی مونمی باشند.بطورمعمول روزانه 100-50 تارموریخته واگرهرروزشستشوی موهاانجام شودتا150-120 تارموطبیعی تلقی می گردد.برای اینكه بدانیدآیاواقعاًریزش موی غیرطبیعی وجودداردبایستی حداقل یك هفته سررانشسته ودراین مدت همه موهای ریخته شده راجمع آوری وبرتعدادروزهاتقسیم نمائیم.اگرازاین عددبیشترباشدبایستی به فكرراه چاره باشیم.راه دیگربرای دانستن این مطلب آن است كه یك دسته حدود100تائی ازموهارابادست بآهستگی بكشیم.اگرفردروزقبل حمام نكرده باشددرحالت طبیعی5-4 عددموكنده می شودوازاین بیشترنیازبه بررسی ودرمان دارد. ریزش موعلل گوناگونی داردمانندوراثت،مشکلات هورمونی،اختلالات تغذیه ای(مثل رژیم های لاغری وسؤتغذیه)،استرس وتنش های عصبی،بارداری وشیردادن نوزاد،آسیب رسانیدن به موهاازطریق رنگ،مش،فروسشوارکردن موهاولی شایعترین علت آن درآقایان ریزش موی آندروژنتیک(مردانه)است که بدلایل ارثی رخ می دهد.باکاشت موی طبیعی(درصورتیکه بدرستی وبارعایت همه احتیاطات انجام شود)می توان موهای ازدست رفته را جایگزین کرده وفرددارای موهایی خواهدشدکه یک عمربرایش باقی مانده وازآنهالذت خواهدبرد.
2درموردریزش موی مردانه(آندروژنتیک)توضیح دهید.
آندروبه معنی مردوژنتیك یعنی ارثی ودركل این عبارت به معنی ریزش موی ارثی مردانه می باشد.البته این بیماری درخانم هاهم مشاهده شده زیراخانم هانیزدارای هورمون های مردانه به مقداراندك می باشند.بطوركلی شایعترین علت ریزش مودرآقایان این بیماری است.نحوه توارث آن بطوردقیق مشخص نبوده ولی بطورقطع ارثی می باشد.آقایان این بیماری راازخانواده مادری وخانم هاآنراازخانواده پدری به ارث می برندالبته این مطلق نمی باشد.شروع این عارضه اززمان بلوغ(حدود15-14سالگی)است كه هورمون های جنسی مردانه(آندروژن ها)شروع به ترشح وفعالیت می كنندوسپس ریزش موبآهستگی گسترش پیدامی كند.نحوه گسترش بیماری درآقایان باخانم هامتفاوت است.درمردان ریزش موازجلوی سرآغازمی شود.موهابتدریج نازكتروكمرنگترشده وحالت اصلی خودراازدست می دهند.بمرورزمان تعدادموهاكمتروكمترشده وپوست سرهویدامی گردد.این تغییرات موجب عقب رفتن تدریجی خط رویش مودرپیشانی می گردد.كاهش موباشدت كمتریابیشتردرقله سرهم رخ داده وآن بخش هم به تدریج دچارطاسی می شود.باگسترش طاسی وبهم پیوستن مناطق خالی ازموكم كم كل سرطاس شده ودرنهایت فقط مودرمناطق گیجگاهی وپشت سرباقی می ماند(موهای این بخش ازسربدلیل نداشتن گیرنده هورمون های مردانه به اثرات ریزش موی ناشی ازاین هورمون هامقاوم بوده وخیلی بندرت دچارطاسی می گردند.).درخانم هاهیچگاه شدت طاسی مثل آقایان نیست وبیشتربه صورت كم پشتی ونازك شدن موهادركل سرظاهرمی گرددولی برخلاف مردان هیچوقت بطوركامل طاس نمی شوند(بدلیل اثرات هورمون های زنانه). یكی ازچیزهائی كه معمولاً باریزش موی مردانه مشاهده می گرددپوست وموی چرب است كه بدلیل تأثیرهمزمان هورمون های مردانه برفولیكول مووترشح غددچربی پوست می باشد.قبلاً معتقدبودندكه كارفكری زیادباعث ریزش موی مردانه می گرددولی درحال حاضراین نظریه ردشده است.استفاده ازهورمون های مردانه برای پرورش اندام باعث بروزریزش موی مردانه می گردد.
3درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.
درمان های موجودبرای این بیماری رامیتوان به 2 گروه تقسیم كرد : 1)درمان های داروئی كه دراین قسمت دوداروی استاندارد وبی نهایت داروی غیراستانداردوخانگی قراردارد. 2) درمان های جراحی كه دراین قسمت انواع روش های جراحی ترمیم مووكاشت موقراردارد.
4درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.
در اين قسمت دو داروی استاندارد و بی نهايت داروی غيراستاندارد و خانگی قرار دارد. در دسته اول محلول ماينوكسيديل و قرص فيناسترايد قرار دارند. بغير از اين داروها هيچكدام از مواد تجويز شده ديگر دارای اثرات شناخته شده و قطعی نبوده و بدليل وجود عوارض احتمالی بهتر است بهيچ عنوان استفاده نشوند. اثرات اين داروها فقط با استمرار استفاده باقی مانده و با قطع مصرف (حتی مصرف طولانی مدت) به تدريج پر پشتی موها از بين رفته و لذا مصرف آنها بايستی برای هميشه ادامه پيداكند. هيچکدام از اين داروها موجب رشد مجدد مو نشده بلکه فقط روند ريزش مو را کند و يا در مواردی بصورت موقت متوقف می کنند. مکانيسم دقيق اثر محلول ماينوکسيديل کاملاً مشخص نيست ولی ديده شده است که ماينوکسيديل ريزش مو را در مناطقی که موها نازک و ضعيف شده اند کند کرده و موجب ضخیم شدن موهای نازک وکرکی می شود ولی باعث رشد مجدد مو در مناطق کاملاً طاس سر نمی گردد. بعبارت ديگر با مصرف ماينوکسيديل روند طاسی کند شده ولی موهای ريخته شده مجدداً در نمی آيند. محلول ماينوكسيديل باغلظت های 5- 2درصداستفاده می شود. طرزمصرف محلول ماينوکسيديل از اهميت زيادی برخوردار است. محلول بايستی برروی پوست تميز و خشك بآرامی ماليده شده (ماساژملایم) و حداقل 4 ساعت قبل و بعد از آن نبايستی موها شسته شوند. پس ازماليدن دارو سشوارزدن موها ممنوع است. مقدار مصرف 60 – 30 قطره صبح و شب است. مصرف يک نوبت در روز ماينوکسيديل عمدتاً بی فايده است. برای بروز اثرات مثبت محلول ماينوكسيديل حداقل 6-4 ماه استعمال مداوم آن لازم بوده و حداكثر اثر آن 12 ماه بعد از شروع درمان آشكار می گردد. در اوايل درمان ممكن است ريزش موها ظاهراً بدترشود كه اهميتی ندارد و بتدريج اثرات مفيد آن آشكارمی گردد. نتايج درمانی محلول ماينوکسيديل در ريزش موی فرق و بالای سر بيشتر از طاسی در جلوی سر و خط رويش مو می باشد در حاليکه قسمت های اخير از نظر ظاهری و اجتماعی از اهميت بيشتری برای فرد و اطرافيان وی برخوردارهستند. محلول ماينوکسيديل درنواحی که اصلاً مو وجود نداردکاری انجام نمی دهد. ماينوکسيديل درريزش موی خانم ها (که معمولاً بصورت پراکنده و منتشرمی باشد) نيز بسيار مؤثر است. هر چقدر فرد جوان تر، تعداد موهای كركی اش بيشتر و اگرزمان طاسی كمتراز ده سال باشد اثرمحلول ماينوكسيديل بيشترمی گردد. عوارض جانبی محلول ماينوکسيديل عمدتاً در پوست بوده و بيشتر بدليل وجود پروپيلن گليکول در محلول ماينوکسيديل اتفاق می افتند. اين عوارض عبارتند از خشكی پوست، پوسته ريزی، خارش و قرمزی پوست. اخيراً شکل کف ( Foam ) ماينوکسيديل هم به بازار آمده است که اين عوارض جانبی را ندارد. گاهی هم اين محلول باعث افزايش رشد موها در صورت و مناطق ديگر بدن می شود كه بيشتر در خانم ها رخ داده ولی اهميتی ندارد زيرا خودش خوب می شود. به نظر مؤلف بهتر است ماينوکسيديل در زمان حاملگی استفاده نشود. همانطورکه گفته شد 3-2 ماه پس ازقطع مصرف ماينوکسيديل اثرات مثبت درمانی آن بتدريج از بين رفته و وضعيت موهای فرد به حالت اول بازمی گردد به عبارت ديگربرای برای حفظ اثرات آن بايستی مصرف دارو را تا آخر عمرادامه داد. درصورتيکه فرد می خواهد اقدام به کاشت موی طبيعی نمايد بايستی استعمال ماينوکسيديل را از چند هفته قبل از عمل قطع نموده زيرا اين دارو عروق خونی را گشادکرده و لذا احتمال خونريزی در حين عمل را افزايش می دهد و حدود 2 هفته بعد از عمل مصرف آن را از سرگيرد. رعايت اين پريود زمانی موجب می گرددکه از ريزش موقتی موهای اطراف منطقه کاشت (که بدليل شوک ناشی از عمل است) تا حدزيادی ممانعت بعمل آيد. قرص فيناسترايد (Propecia) به مقدار يک ميلي گرم درروز داروی ديگری است كه فقط درآقايان قابل استفاده است. مکانيسم اثر فيناسترايد مهار فعاليت آنزيم 5 آلفارداکتاز در ريشه مو می باشد و لذا مصرف آن اثر قابل ملاحظه ای بر تستوسترون بدن ندارد. متعاقب مصرف فيناسترايد ميزان دی هيدروتستوسترون تا حدود 3/2 کاهش پيداکرده در حاليکه تستوسترون تغييری نمی کند. تأثيرپذيری قرص فيناسترايد در بهبودی ريزش مو در فرق سر بيشتر از جلوی سر و خط رويش مو بوده و نيز مصرف فيناسترايد منجر به رشد موهای ضخيم و بلندمی گردد . اثر درمانی قرص فيناسترايد حدود 6 – 3 ماه پس ازشروع دارو مشخص شده و يكسال بعد به حداکثر خود می رسد. اين اثرات در طی سال دوم درمان ثابت مانده و يا کمی کاهش پيدا می کنند. قرص فيناسترايد بی خطر بوده و عوارض جانبی آن خفيف، اندك و اكثراً قابل برگشت می باشند. اين عوارض عمدتاً مربوط به كاهش خفیف دراعمال جنسی مردانه (مانند کاهش ميل جنسی، اختلال در نعوظ وکاهش حجم منی) بوده و اهميتی ندارند زيرا اولاً با ادامه درمان بتدريج ناپديد شده و ثانياً درصورت قطع درمان نيز ظرف مدتی ازبين می روند. درارتباط با قرص فيناسترايد هيچگونه تداخل دارويی و يا آثارسؤ برکبد، کليه، مغزاستخوان، چربی خون و تعداد اسپرم ها مشاهده نشده است. استفاده از قرص فيناسترايد در خانم ها ممنوع است. همچنين خانم های حامله نبايستی تماس پوستی با قرص فيناسترايد داشته باشند (مثلاً با دست خود دارو را به شوهرشان ندهند). نظر به اینکه مصرف فیناستراید موجب اختلال د راندازه گیری یک ماده مربوط به تشخیص سرطان پروستات در آزمایش خون می گردد لذا فرد مصرف کننده فیناستراید در صورت مراجعه به پزشک بایستی استعمال این قرص را به ایشان اطلاع دهد. اثرات مثبت درمانی فیناستراید و ماینوکسیدیل باقطع مصرف آنها در عرض چند ماه از دست رفته و ریزش موهای فرد دقیقاً به وضعیت اولیه یعنی حالت قبل از مصرف دارو بازمی گردد.توجه داشته باشید که با قطع مصرف این داروها ریزش موها تشدید نمی گردد بلکه موهایی که تحت اثر این داروها حفظ شده و یا ضخیم تر شده بوده اند بدلیل قطع دارو به تدریج به وضعیت اولیه خود درآمده و تحت تاثیر فرآیند طاسی مردانه دوباره دچار ضعیف شدگی و در نهایت ریزش می شوند. عليرغم موقتی بودن اثرات مثبت داروهای فوق و مشکلات مصرف آنها، متخصصين پوست غالباً توصيه می کنندکه اين داروها در کنار کاشت موی طبيعی برای چند سال (وگاهی همه عمر) استفاده شوند. علت اين است که معمولاً بهترين نتيجه کاشت مو برای طاسی مناطق جلو و قله سر بوجود آمده و نيز بالاترين نتيجه مصرف اين داروها برای طاسی منطقه ورتکس حاصل می گردد لذا منطقی است که نتيجه بگيريم مصرف همزمان اين داروها با کاشت مو نتايج مفید پيوند مو را فوق العاده تشدید نموده و رضايتمندی بيمار و پزشک را افزايش می دهد. خانم های دارای ریزش موی مردانه معمولاً اختلال هورمونی ندارندولی درصورت وجوداختلالات هورمونی درآزمایش خون لازم است داروهای ضدهورمون مردانه مثل قرص اسپیرونولاكتون یاقرص سیپروترون مصرف نمایند.درهرحال بیماربایستی تحت نظرمتخصص پوست باشدودرمان خودسرانه اكیداً ممنوع است.
5درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.
دراین قسمت انواع روش های جراحی ترمیم مووكاشت موقراردارد. با پيشرفت های سال های اخير در تکنيک های پيوند موی طبيعی در حال حاضر کمتر از روش های جراحی قديمی مانند جمع کردن پوست سر و غيره استفاده شده و امروزه می توان ادعا کرد که: بهترين روش ترميم در طاسی با طرح مردانه در خانم ها و آقايان استفاده از کاشت موی طبيعی است که اگر اينکار توسط متخصصين پوست باصلاحيت و دارای تجربه علمی و عملی انجام شود، نتايج بسيار درخشان و فوق العاده ای به همراه خواهد داشت. دركاشت موازقسمت پشت سر(كه همیشه دارای موبوده وموهای آن هیچوقت نمی ریزند)تارهای موبه روشی خاص برداشته شده وبانهایت دقت درمناطق طاس كاشته می شوند.موهای كاشته شده زنده بوده ومثل موهای عادی رشدمی كنندوازطرفی چون متعلق به مناطقی ازپوست سرهستندكه هیچوقت دچارریزش مونمی گردد،لذااین موهای كاشته شده دچارریزش نشده وبرای سالهاباقی می مانند.درحقیقت كاشت موتنهاراه دائمی برای طاسی باطرح مردانه است.
6کاشت موی طبیعی به چه روش هایی انجام می شود؟
درپيوند موی طبيعی از پشت و كناره هاي سر مو برداشته شده و در بخشهای طاس شامل سر، ريش، سبيل و ابرو کاشته مي شود. اين کاربه دو روش ميکروسرجری (FUT) و روش جديد غيرجراحی (FIT) انجام می شود. طريقه کاشت موهای برداشته شده در هر دو روش FIT و FUT يکسان است و موها درهردو روش بصورت ميکروگرافت کاشته می شوند و اختلاف اين دو روش فقط در طريقه برداشت موها است. به عنوان يک اصل کلی در حال حاضر FUT متد استاندارد پيوند مو در دنيا بوده و روش FIT بيشتر به عنوان روش کمکی (يعنی جلسه دوم کاشت مو) و به جهت افزايش تعداد گرافت های برداشته شده مورد استفاده قرار می گيرد و فقط موارد کمی هست که از روش FIT به عنوان جلسه اول پيوند مو استفاده می شود. کاشت مو يک عمل جراحی سرپايي محسوب شده و نيازي به بستري شدن در بيمارستان ندارد. اين کار در اطاق عمل کلينيک و يا مرکز جراحی محدود و با ابزارهای عمدتاً يک بار مصرف انجام و بدليل ماهيت سرپايی آن و رعايت احتياط های لازمه احتمال بروز عفونت در آن تقريباً صفر است.
7کاشت مودرچه افرادی قابل انجام است؟
این کاردراشخاصی قابل انجام است که درپشت سردارای موهای باکیفیت وتراکم کافی باشندتابتوان ازاین نواحی برداشت انجام دادوفولیکول هارابه ناحیه طاسی منتقل نمودوازطرف دیگرطاسی آنها(شامل سر،ریش،سبیل وابرو)به صورتی باشدکه به عمل کاشت موپاسخ خوبی بدهد(این مطلب بطوردقیق درمعاینه مشخص خواهدشد).
8درموردروش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.
درکاشت موبه روش میکروسرجری(FUT)بابیحسی موضعی وبدون احساس دردیک نوارازپشت سربرداشته می شود.طول این نوار از 20 الی 30 سانتیمتروعرض آن از 10 تا 18 میلیمتراست.ابعاداین نوارمحدودیت داشته زیرابایستی طول وعرض آن طوری انتخاب شودکه آسیبی به پوست پشت سرواردنیآمده وپوست تحمل کشش آن راداشته باشدوازآن مهمتربه بخیه های پشت سر(که البته بسیارظریف ومیکروسکوپیک هستند)فشاری واردنیامده تااسکار(جوشگاه) بخیه فوق به صورت یک خط مویی درآمده ومعلوم نباشد(خط مویی موردبحث که محل بسته شدن پوست می باشدمعمولاًبسیارنازک بوده ودرزیرخواب موهای پشت سرمخفی می شود).
9درموردمزایاومعایب روش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.
حسن بزرگ FUT اين است که دريک جلسه 6-4 ساعته 4 – 3 هزار تار مو کاشته شده و لذا اتلاف وقت وی نسبت به FIT خيلی کم است. بزرگترين مزيت FUT کيفيت بالای موهای برداشته شده (نسبت به FIT ) است بدين معنی که موها درFUT دارای چربی دورفوليکولی بيشتری بوده و باصطلاح چاق تر هستند و همين چربی بيشترنقش بسيار مؤثری در بقای فوليکول موی جداشده از ناحيه دهنده مو دارد. به همين دليل بهتراست برای جلسه اول کاشت مو و بخصوص مواقعی که تراکم بالا مورد نيازاست و يا اينکه می خواهيم کاشت مو را برای جلوی سر و خط رويش مو انجام دهيم از روش FUT استفاده کنيم. عیب FUT این است که تعدادموهای قابل برداشت درهر جلسه FUT محدودیت داشته(زیراابعادنوارذکرشده محدودیت دارد)وبیشتراز 3 الی 4 هزارتارمودریک جلسه نمی توانیم برداشت کنیم واگرنیازبه تعدادبالاتری موباشدبایستی جلسات دوم وسوم انجام شودکه فاصله آنها حداقل 6 ماه یکبارمی باشد. درهرحال این عیب درمقابل مزایای بسیارFUT اهمیتی نداشته ودرمجموع دراکثریت مواردکاشت موی طبیعی بخصوص در جلسه اول کاشت موبهتراست که ازFUT استفاده شود.
10درمورد روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.
درروش FIT بجای ايجاد برش درپشت سر، موها بصورت دانه به دانه و با دستگاهی بسيارظريف برداشته می شوند. مواردکاربردFIT نسبت بهFUT کمتربوده و منحصربه سه مورداست که عبارتنداز: 1) موقعی که تراکم موها درمنطقه برداشت درپشت سرکم بوده و يا به عبارتی فاصله بين موها زياد باشد. پس نتيجه می گيريم که FIT برای افرادی که موهای پرپشت درقسمت پشت سردارند، روش مناسبی نبوده و بايستی برای اين افراد ازFUT استفاده شود. 2) مواقعی که ميزان کشش پوست پشت سرکم بوده و لذا امکان برداشت نوار ازپشت سرنمی باشد. اين حالت بيشترزمانی رخ می دهدکه يکبار برای فردFUT انجام شده و جهت تکميل کارقبلی و ياکاشت مو درمناطق طاس جديد بايستی کاشت موی مجدد انجام شود ولی بدليل برداشت قبلی يک نوار از پشت سرامکان برداشت مجدد نوار مشابه وجود ندارد. البته اين مسئله هميشگی نيست و در بسياری ازموارد می توان 2 ياحتی 3 بار از پشت سر نوار برداشت کرد ولی اگرنتوان اينکار را درجلسات دوم و به بعدکاشت مو انجام دادآنگاهFIT کاربرد پيدا می کند. 3) اگرخود فرد اصرار به انجامFIT داشته باشد مثلاً ازجراحی (حتی جراحی سرپايی مثل FUT ) می ترسد و يا بدلايلی با برش پشت سرمشکل داشته و نمی خواهد اينکار انجام شود.
11درموردمزایاومعایب روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.
حسن بزرگFIT اين است که بدليل عدم نياز به برداشت نوار از پشت سر، محل برداشت موها خيلی مشخص نبوده و لذا اين روش بخصوص برای کسانی که تمايل دارند موهايشان را خيلی کوتاه نگه دارند (که در اين حالت محل برداشت مو در روش FUT بهرحال به صورت يک خط باريک ديده می شود) روش مناسب تری است. در ضمن تعداد موهای قابل برداشت درFIT محدوديت کمتری نسبت به روش FUT داشته و می توان در یک جلسه 7 – 5 هزار تارمو (وگاهی بيشتر با توجه به بانک موهای وی) برداشت نموده و کاشت. حسن ديگرFIT اين است که در موارد خيلی خاص می توان از موهای بدن هم استفاده نمود در حاليکه درFUT فقط موهای پشت سر قابل استفاده هستند. با اين وجود در مجموعFIT معمولاً انتخاب اول برای کاشت موی طبيعی نبوده و درغالب موارد بهتراست که درابتدا ازFUT استفاده شود وFIT را برای جلسات بعدی وی انتخاب نماييم.
12گرافت چيست؟
بطور طبيعی موها نه بصورت تکی بلکه به شکل واحدهای فوليکولی از پوست سرخارج می شوند. هر واحد فوليکولی از3- 1 تارموی ضخيم،2- 1 تارموی کرکی، اعصاب و عروق خونی، بافت چربی نگهدارنده و عضله مخصوص مو تشکيل شده است. تراکم واحد فوليکولی در پوست سرآسيايی ها بطور متوسط يکصد عدد در هر سانتيمتر مربع است که اکثرآنهادارای دو تارمو هستند. حدود بيست درصد واحدهای فوليکولی فقط دارای يک تارمو می باشند. هر شخص بطور متوسط دارای 15-12 هزار واحد فوليکولی در پشت و طرفين سر می باشدکه می توان پنجاه درصدآنها را بدون اينکه طاسی درمحل برداشت مشخص گردد، برداشت نمود. پس بانک موی يک فرد نرمال حدود 15-12 هزار تار مو جهت کاشت به دست می دهد. البته در مورد اين آمار و ارقام اما و اگرهای زيادی وجوددارد و لذا هيچگاه به تبليغات دروغين افراد در مورد برداشت تعداد زيادی مو اعتماد نکنيد و حقيقت امر را فقط از متخصصين پوست متبحر در کاشت مو جويا شويد. در جريان کاشت موی طبيعی موها بصورت واحدهای فوليکولی (ميکروگرافت) از پشت سر برداشته شده و کاشته می شوند و لذا طبيعی ترين نتيجه پيوند مو بوجود می آيد زيرا: 1) امکان رعايت دقيق زاويه رويش مو از پوست وجوددارد. 2) شکاف لازم در پوست سربرای قراردادن (کاشت) ميکروگرافت بسيارظريف و کوچک است و لذا عروق خونی پوست آسيب نديده و خون رسانی به موهای کاشته شده مختل نمی گردد. ظريف بودن شکاف فوق موجب می شودکه پس از بهبودی محل شکاف اسکار (جوشگاه) بوجود نيامده، حفره پوستی در محل کاشت ايجاد نگردد و پوست ناهموار نشود(صاف باقی می ماند). 3) بدليل حفظ عروق خونی و اعصاب مو در واحد فوليکولی امکان بقای موهای کاشته شده بسياربالا است. 4) ميزان هرزرفتن (پرت) موها ناچيزمی باشد.
13 آیا درکاشت مومحل برداشت موهادرپشت سرویابدن مشخص بوده وخالی خواهد ماند؟
البته موهای جدیدی به جای موهای برداشته شده درنمی آیدولی تکنیک برداشت به گونه ای است که بطورمعمول محل برداشتن مودرپشت سر مشخص نبوده و این محل در زیر خواب موهای پشت سر مخفی خواهد شد و لذا فردازاین نظرنبایستی هیچگونه نگرانی داشته باشد.
14دوره نقاهت بعداز کاشت موی طبیعی چگونه خواهدگذشت؟
بهتراست روزبعددرمنزل استراحت نموده ودرچندشب اول دوبالش نرم طوری زیرسرقرار دهیدكه به حالت نیمه نشسته بخوابید.خودداری ازانجام كارهای سنگین(كه نیازبه زورزدن وفشارآوردن زیاددارند)،حركات سریع و سرفه های شدید برای یك هفته ضروری بوده وبهتراست دراین دوران ازخم شدن زیاددرحالت ایستاده نیزپرهیزکنید.هرگونه فعالیت ورزشی درهفته اول ممنوع است.از هفته دوم می توانیدفعالیت های ورزشی سبک(بجزشنا)راشروع کرده واز هفته سوم ورزش ازهرنوع آزاداست. روزبعدازپیوندجهت برداشت پانسمان وشستشوی سرمراجعه کنید.پس ازبرداشتن پانسمان لازم است كه محل كاشت مو روزانه باشامپوبصورت بسیارملایم شسته شود.طریقه صحیح شستشوی سربه شماآموزش داده خواهدشد.فشارآب دوش نبایستی زیادباشد.
15 آیاموهای كاشته شده رامی توان بلندكردواصلاً ازلحاظ حجمی بصورت موهای كاملاً پرپشت خواهد بود یا فقط جنبه پوشاننده پوست سررادارد؟
البته که می توان موهای کاشته شده رابلندکردوحالت داد. نتیجه عمل به عوامل زیادی از جمله وسعت منطقه كم مو،تعدادگرافت ها ی كاشته شده،رنگ وضخامت موهاوتكنیك كاشت موها بستگی دارد. درکاشت موی طبیعی سعی می شودبا بكارگیری بهترین تكنیك های جراحی موهای ریخته شده را باموهای طبیعی ودرحال رشدخودفردجایگزین كرده وخط موی جدیدی رابرای او طراحی کردکه باسن وموقعیت وی هماهنگی کامل داشته باشد.
16آیا بعدازکاشت موی طبیعی می توانم ازكلاه گیس استفاده كنم؟
در هفته اول پس ازپیونداستفاده ازكلاه گیس(ازهرنوع)قدغن ودر هفته دوم نیزبهتراست استفاده نشودولی اگراجباربه استفاده وجودداردنبایستی از 12 ساعت درروزبیشتراستفاده شود.از هفته سوم کلاه گیس آزاداست.
17بعد ازکاشت موی طبیعی چندروزاستراحت ویامرخصی ازمحل كارلازم است؟
پس ازکاشت موی طبیعی معمولاً مشکل خاصی پیش نیامده وفردمی تواندیک الی دوروزبعدبه سرکارش بازگردد.
18 آیا کاشت موی طبیعی در60 سالگی امکان پذیر هست یانه؟بطورکلی آیااین کارمحدودیت سنی داردیاخیر؟
بهتراست فردزمانی کاشت موراانجام دهدکه نسبتاً جوان وازنظراجتماعی فعال است ومی خواهددرکاروزندگی پیشرفت نماید.البته پیوندموی طبیعی حتی دردهه های 6 و 7 زندگی نیزنتایج خوبی خواهدداشت ودرهرحال سن فردبشرط اینکه ازنظروضعیت کلی سلامتی مشکلی نداشته باشد،فاکتورتعیین کننده ای نیست.
19معمولاً چندجلسه کاشت موی طبیعی نتیجه قابل قبولی ایجادمی كند؟
در اكثر افراد 1 یا 2 جلسه.
20درهرجلسه کاشت موی طبیعی چه تعدادموكاشته می شود؟
درهرجلسه کاشت موبسته به روش انجام شده(میکروسرجری = FUT ویاروش غیرجراحی = FIT )تعداد 5000 تا 10000 عددتارموکاشته می شود.
21آیاکاشت موی طبیعی دردناك است؟
پیوندموی طبیعی همیشه بابیحسی موضعی انجام وفردهیچگونه دردی درجریان كارندارد.
22آیاممكن است موهای كاشته شده مجدداًبریزند؟
بهیچوجه.خوشبختانه موهای جدید كه ازبانك مویعنی پشت سربرداشته می شوندبه اثرات هورمونهای مردانه(آندروژن ها)مقاوم بوده وپس ازانتقال به نواحی كم پشت دچارریزش نخواهندشد.درحقیقت این موهابطورمادام العمروبصورت طبیعی رشدخواهندكرد.موهای كاشته شده نیازبه مراقبت دارویی وغیردارویی خاصی ندارند.
23چه زمانی بهتر است كه پیوندموی طبیعی را انجام دهم؟آیابایدمنتظربمانم تاكاملاطاس شوم؟
جواب به اين سؤال مشکل است.اگرکم پشتی موهای سرشمابه حدی رسیده است که درزیرنورمعمولی،سفیدی پوست سرازلابلای موهابه میزان زیادی دیده می شودشماكاندیدمناسبی برای کاشت مو هستید. اکثراٌ اين عمل را زمانی انجام مي دهندکه به اندازه کافی از موها ريخته شده ولی هنوزکاملاً طاس نشده اند. درکل بهتراست فرد زمانی اينکار را انجام دهدکه نسبتاً جوان (45-25 سال) و از نظراجتماعی فعال است و مي خواهد درکار و زندگی پيشرفت نمايد. البته کاشت مو حتی دردهه های 6 و 7 زندگی نيزبه شرط اينكه فرد از نظر وضعيت كلي سلامتي مشكلي نداشته باشد، نتايج خوبی خواهدداشت. در صورتی که شروع فرآيند نازک شدن موها و طاسی در اواخر نوجوانی و اوايل دهه بيست باشد، می توان باحتمال زياد پيش بينی کرد که اين فرد دچار طاسی شديد و کامل خواهد شد. در حاليکه اگر اين اتفاق در دهه سوم و چهارم زندگی بيافتد می توان تصور نمود که که فرد مبتلا به کم مويی وسيع و شديد نخواهد گرديد. اين مسايل همگی در تصميم گيری برای انجام يا عدم انجام کاشت مو در يک فرد متقاضی پيوند مو تأثير بسزايی دارند.
24 صورت من کم مو است(بر خلاف برادرها و پدرم که پرموهستند)و مشکل اصلی صورتم درروی چانه ودوطرف لب وسبیل است.آیا درمان دارویی داردیانیازبه کاشت مو است؟
كم مویی صورت درمان دارویی نداردولی می توان باموفقیت كاشت موی طبیعی انجام داد.دركاشت ریش وسبیل ازظریف ترین تكنیك های جراحی استفاده می شود.موهای کاشته شده بصورت طبیعی رشدکرده وتفاوتی باریش وسبیل معمولی ندارند.
25سرمن خیلی خالی است ودریك جلسه نمی توان برای كل آن کاشت موانجام داد.چاره چیست؟
اگرموهای پشت سر شما(بانك مو )پرپشت باشد،می توان در 2 جلسه كاشت مو انجام دادودرهرجلسه بیشترین تعداد ممكن راكاشت. تجربيات مؤلف نشان داده است که اکثر متقاضيان کاشت مو، زمانی کاشت مو برايشان فايده دارد که 4 - 3 هزار گرافت برای ايشان کاشته شود و طبق صحبت های قبلی با FUT و يا FIT به تنهايی نمی توان اين تعداد گرافت را به دست آورد. در اينجا می توان هر دو روش را با هم ترکيب نموده و در دو روز متوالی (روز اول FUT و روز دوم FIT) برای بيمار کاشت مو را انجام داده تا تراکم کافی و قابل قبول بدست آيد. با اين روش ظرف دو روز مسئله طاسی بيمار تا حد زيادی حل شده و آرامش روحی و روانی برای وی بوجود خواهد آمد و تا زمانی که مناطق طاس جديد بوجود نيآيند مشکلی نخواهد داشت. در حقيقت اگر انتخاب بيمار بدرستی صورت گرفته و بخصوص فاکتورهای کليدی از قبيل سن، وسعت و شدت طاسی و تاريخچه خانوادگی ريزش مو لحاظ شوند، با يک جلسه کاشت مو برای دو روز به روش FUT + FIT می توان نتيجه قابل قبول و رضايت کننده بوجود آورد بطوريکه هم بيمار راضی و دعاگو باشد و هم وجدان پزشک احساس راحتی نمايد.
26آیا كاشت ابروبرای زیبایی به جای تاتوامكان دارد؟
بله می توان ازموهای مناطق خاصی از سر برای كاشت ابرو استفاده كرد.گرچه تاتو روش سریع تروارزان تری است ولی قابل مقایسه باكاشت طبیعی مو نمی باشد.دركاشت ابروازظریف ترین تكنیك های جراحی استفاده می شودتاموهای كاشته شده پس ازرویش تفاوت زیادی باموهای اصلی نداشته باشد.
27 آیاکسانیکه موهایشان کاملاً طاس نشده وفقط تراکم جلوی سرآنهاکم شده است(باصطلاح جلوی سرشان خلوت شده است)می توانند عمل پیوندموی طبیعی انجام دهند؟
درکاشت مو ازطريق ايجاد يک شکاف بسيار ظريف يک گرافت وارد پوست می شود. اين سورخ (با اينکه بسيارظريف است) بهرحال فضايی را اشغال می کند. اگرمنطقه ای که می خواهيم درآن کاشت مو انجام دهيم کاملاً طاس باشد هيچ مشکلی بوجود نخواهدآمد. ولی اگربخواهيم درلابلای موهای موجود(بخصوص اگراين موهاضخيم و باکيفيت باشند)کاشت انجام دهيم لازم است که فضای کافی درلابلای موهای موجود وجود داشته باشد تا بتوان آن شکاف را ايجادنمود. درحقيقت تا زمانی که بيشتراز 50 – 40 درصداز تراکم موها کاسته نشده است، بدليل ناکافی بودن فضای (خالی ازمو) د ربين موهای موجود فرد نمی توان درلابلای آنهاشکاف ايجادکرد و اگرهم به زور اين کار را انجام دهيم اولاً ممکن است به ريشه موهای اطراف آسيب وارد شودو ثانياً حتی اگرآسيبی به ريشه موهای اطراف وارد نشود اين ريشه ها مزاحم ريشه موی کاشته شده خواهندشدو لذا درحين درآمدن موی کاشته شده باحتمال زيادکيست مويی و جوش های چرکی بد فرم ايجادمی گردد. اين ضايعات موجب اختلال دربيرون آمدن موهای کاشته شده گرديده و نتايج کاشت مو را خراب می کنند. بنابراين منطقی است که کاشت موی طبيعی را زمانی انجام دهيم که حداقل 50 – 40 درصدازموهای يک منطقه ازسردچارريزش شده اند تابتوان بدون مشکل کاشت مو را انجام داد و فردهم ازنتايج آن لذت ببرد.
28کاشت موراتاچه تراکمی می توان انجام داد؟
تعدادموهای كاشته شده درمحل كم پشت بطورمستقیم ارتباط داردبا: الف)مساحت وتراكم مو در ناحیه برداشت مو یعنی پشت سر ب)مساحت ناحیه كم پشت كه محل كاشت مواست(شامل سر،ریش،سبیل وابرو) هرچقدرتراكم موومساحت محل برداشت موبیشتروازطرف دیگرمساحت محل كاشت مووكم پشتی موهای آن كمترباشد نتیجه بهتری حاصل خواهدشد. درکاشت موی طبيعی شکاف های بسيارظريفی برای قراردادن گرافت هادرپوست منطقه طاس ايجادمی گردد. اگراين شکاف ها خيلی به همديگرنزديک باشند پوست بين آنها پاره شده (جِرمی خورد) ودو شکاف کوچک تبديل به يک شکاف بزرگ می شودکه چيزمطلوبی نيست. لذا مجبوريم يک فاصله حداقلی را رعايت کنيم. فاصله فوق حدود 3-2 برابرفاصله بين موهای با تراکم عادی بوده و به همين نسبت هميشه تراکم موهای کاشته شده درجلسه اول کمتراز تراکم موهای عادی است. درجلسات بعدی می توان اين فاصله راکمتر وکمترنمود (البته با توجه به محدوديت تعداد موهای قابل برداشت از پشت سر) ولی بهرحال هيچگاه از نظر فاصله بين موها مانند موهای طبيعی نخواهدشد و بالطبع تراکم کاملاً شبيه موهای طبيعی هم بوجود نخواهدآمد. تراکمی که در جلسه اول کاشت مو می توان بطور معمول ايجادکرد 35 – 20 گرافت در هر سانتيمتر مربع است که آن را می توان در جلسات بعدی تا 50 – 40 افزايش داد. تبليغاتی که در رسانه ها (بخصوص کانال های ماهواره ای) شده و ادعا می شود که تراکمی شبيه تراکم موی عادی (و گاهی بيشتر از تراکم موی طبيعی !) بوجود می آيد شيادی بوده و صحت ندارد.
29آیاپیوندموی طبیعی نیاز به بیهوشی دارد؟
خیر،عمل تحت شرایط بیحسی موضعی انجام می شودوباتزریق آرامبخش به بیمار،اضطراب وی تحت کنترل درخواهد آمد.بنابراین بستری شدن در بیمارستان ضرورتی ندارد.بیمار می تواند پس از پایان عمل حتی به تنهایی به منزل برگردد.البته رانندگی تا 12 ساعت پس ازکاشت موممنوع است.
30آیانیاز است که بعدازکاشت موی طبیعی برای کنترل مرتباً به پزشک مراجعه نمود؟
خیر.روزبعدازپیوندجهت ویزیت،برداشت پانسمان وشستشوی سرمراجعه کنید.پس ازبرداشتن پانسمان لازم است كه محل كاشت مو روزانه باشامپوبصورت بسیارملایم شسته شود.ویزیت بعدی فرد 9-6 ماه پس از کاشت موخواهدبود.
31آیا می توان فولیکول موراازشخص دیگری گرفت وپیوندزد؟
بدليل عدم تطابق خصوصيات بافتی و سيستم ايمنی ما بين انسان های گوناگون درصورت استفاده ازموهای شخص ديگراين موها پس زده می شوندو نمی گيرند. غالباً اين سؤال پيش می آيدکه چرا پيونداعضا ديگربدن مانندکليه، قلب و غيره پس زده نمی شود؟ جواب اين است که اولاً احتمال پس زده شدن پيوندد رمورد سايراعضا بدن هم وجودداشته و بالا است و ثانياً بيمار برای جلوگيری ازدفع عضو پيوندزده شده بايستی تا آخر عمرداروهای ضدسيستم ايمنی مصرف کند. يکی از عوارض مصرف اين داروها ريزش مو است ولی چون بيماربه عضو پيوندزده شده نيازدارد و ادامه زندگی وی وابسته به وجود عضو پيوندی است لذا مجبور است ريزش مو را تحمل نمايدولی درمورد پيوند مو اين مسئله صدق نمی کند.
32آیا می توان با کاشت موخط موی جلوی سرراپائین آورد؟
بله،البته ازنظرزیبائی شناسی محدودیت خاصی درپائین آوردن خط موی جلوی سروجود داردوبرمبنای مقیاس های مشخصی می توان این خط راجلو آورد.لازم به ذکراست که دریک جلسه کاشت مواین خط کامل نخواهد شدواغلب نیاز به حداقل دوجلسه کاشت مو می باشد خط رويش مو درجلوی سر درحقيقت يک نوارباريک از پوست سربوده که حد فاصل پوست بدون موی پيشانی با پوست کاملاً پرموی نواحی پشت اين نواراست. طراحی اين خط يکسری محاسباتی داردکه رعايت آنها برای حصول نتيجه خوب و طبيعی بسيارمهم است.اگربه عکس پايين دقت کنيدمتوجه می شويدکه ازخط رويش مودرجلوی سرتا انتهای چانه را می توان به سه قسمت مساوی تقسيم کردکه عبارتنداز: الف) ازخط رويش مو تا ناحيه بين دو ابرو ب) ازناحيه بين دو ابرو تا نوک بينی ج) ازنوک بينی تا انتهای چانه. اين فواصل بطورنرمال 9 – 7 سانتيمترمی باشند. رعايت دقيق اين محاسبه درطبيعی نشان داده شدن خط موی جديدی که برای بيماردرست می شود، نهايت اهميت را دارا می باشد. فاکتورهايی که درطراحی مناسب و صحيح خط موی جلوی سرازسوی پزشک لحاظ می شوند عبارتنداز: ميزان و نوع ريزش موی سر، سن فرد، شکل کلی سربيمار، احتمال ريزش مو درآينده (و لذا نياز به جلسات بعدی کاشت مو) و انتظارات بيمار. اصرار بيماربه پايين آوردن زياده ازحداين خط ياگردکردن بيش از معمول آن موجب غيرطبيعی شدن موهای جلوی سرمی گردد و نمای خوبی ندارد. اکثر بيمارانی که با خط موی پيشنهادی متخصص پوست موافقت ندارند، وقتيکه موها درآمدند نظرشان عوض شده و متوجه می شوندکه آن موقع حق با پزشک معالجشان بوده است. در هرحال اگر هم پس ازدرآمدن موها نارضايتی وجودداشته باشد، هميشه می توان آن را پايين ترآورد يا گردتر نمود ولی اگر اين خط از ابتدا بد طراحی شود اصلاح آن بسيار مشکل و گاهی غيرممکن است. طراحی خط موی جلوی سر مطلبی است که اغلب وقت زيادی را گرفته و در مورد محل و شکل آن بايد به اندازه کافی با بيمار مشورت شود و هيچگاه درخواست های غيرمنطقی اشخاص موردموافقت قرارنگيرد. بطورکلی بهتراست که درطراحی خط مو محتاط عمل نموده زيرا هميشه مي توان بعداً خط مو را پايين ترآورد ولی بالاتربردن آن خيلی مشکل است. بيماران كم سن معمولاً درخواست خط موي پايين تر ازحد نرمال دارند ولي بايستي گفت كه ممكن است يك خط موي پايين براي سن 20 سالگي مناسب باشدولي براي سن 40-30 سالگي زشت و غيرعادي است. اغلب قانع كردن فرداز اين نظرمشكل است. بخصوص بيماران کم سن دارای ريزش موی شديددر صحبت با پزشک نرمش کمتری نشان داده و رسيدن به تفاهم باآنها دشوار است زيرا اين گروه سنی درباره محل مناسب خط موی جلوی سربرداشت نادرستی داشته وچون به شدت نگران وضعيت فعلی خودهستند نمی تواننددر موردآينده خود تصوردرستی داشته باشند.
33آیاکاشت موی طبیعی درخانم ها امکان پذیر است؟
بله،درخانم ها نیزمی توان این عمل راانجام دادولی محدودیت انجام کاردرخانم هانسبت به آقایان بیشتراست ولذاتعدادخانم های طاس که انجام کاشت موبه صلاح آنهااست ومی توان برایشان کارانجام دادخیلی کمترازآقایان طاس می باشد .
34آیاموهای کاشته شده درمحل طاس نمای عروسکی خواهند داشت؟
خیر،کاشت موی طبيعی در ابتدا با استفاده از گرافت های درشت 5-4 ميليمتری (دارای 20- 15 تارمو) انجام می شد. اين گرافت ها پس از درآمدن، نمای عروسکی بسيارزشتی (مثل موهای مسواک) با نمای ناهنجار به سرشخص داده که با افزايش سن و ريزش موهای اطراف منطقه کاشته شده، اين وضعيت بدترگرديده و تصوير کاملاً غيرطبيعی ايجاد می شد. اين وضعيت باعث ايجادحس بدبينی و نااميدی بين متخصصين پوست و بيماران نسبت به نتايج کاشت موی طبيعی شده بود. با پيشرفت علم پزشکی متخصصين پوست ازگرافت های کوچکتری به نام مينی گرافت (حاوی 10- 5 تارمو) و سپس ميکروگرافت (حاوی 3- 1 تارمو) برای کاشت مو استفاده کردند. متدهای برداشت مو از منطقه پشت سر، چگونگی طراحی خط موی جلوی سر، روش های بيحسی، تکنيک های ايجاد شکاف و گذاشتن گرافت در محل کاشت مو، روش های تربيت تکنسين های متخصص در انجام کاشت مو، همگی در سال های اخير پيشرفت های اعجاب انگيزی نموده است و امروزه با استفاده از مينی گرافت و چيدمان هنرمندانه آنها در دست متخصصين پوست ماهر در انجام کاشت مو، نتايج کاشت موی طبيعی بسيار عالی و خارق العاده شده است.
35درموردورزش وفعالیت های بدنی پس از کاشت موتوضیح دهید؟
خودداری ازانجام كارهای سنگین(كه نیازبه زورزدن وفشارآوردن زیاددارند)،حركات سریع و سرفه های شدید برای یك هفته ضروری بوده وبهتراست دراین دوران ازخم شدن زیاددرحالت ایستاده نیزپرهیزکنید.هرگونه فعالیت ورزشی در هفته اول ممنوع است.از هفته دوم می توانیدفعالیت های ورزشی سبک(بجزشنا)راشروع کرده واز هفته سوم ورزش ازهرنوع آزاداست.
36درموردنحوه استحمام پس از کاشت موتوضیح دهید؟
روزبعدازپیوندجهت ویزیت،برداشت پانسمان وشستشوی سرمراجعه کنید.پس ازبرداشتن پانسمان لازم است كه محل كاشت مو روزانه تا 2 هفته باشامپوبصورت بسیارملایم شسته شود.طریقه صحیح شستشوی سربه شما آموزش داده خواهدشد.فشارآب دوش نبایستی زیادباشد.پس ازدوهفته نحوه شستشوی سربه حالت عادی بازگشته ومراعات خاصی لازم ندارد.
37آیا می توان موهارا بعدکاشت موی طبیعی رنگ کرد؟
بله از 2 هفته بعدازعمل می توان ازرنگ مواستفاده نمود .
38آیا سیگاربرعمل پیوند موتأثیری دارد؟
بله،چون نیکوتین سیگاربرروی خون رسانی به پیازهای موتأثیرمنفی داردلذاتوصیه می شوداز 2 هفته قبل تایک هفته بعدازعمل ازسیگار استفاده نشود .
39آیاوقتی کاشت مودرناحیه ریش وسبیل انجام می شوداین موهاقابل اصلاح بوده ومجدداً رشدمی کنند؟
موهای کاشته شده کاملاً مشابه ریش وسبیل طبیعی هستند،قابل اصلاح بوده ومجدداً رشدمی کنند.
40آیامی توان شکستگی های روی صورت وابروراباکاشت مواصلاح نمود؟
یکی از کاربردهای پیوندمودرعلم پلاستیک وزیبائی پوشاندن خطوط شکستگی درنواحی مودار سروصورت باکاشت موی طبیعی می باشد.
41پس ازکاشت موی طبیعی بهتراست پانسمان انجام شودیاخیر؟
پانسمان کردن یانکردن بستگی به پزشک انجام دهنده کاشت مووشرایط زندگی وکاربیماردارد.چنانچه پانسمان انجام نشودازنظرظاهر،بیمار نرمال تر از شخص با پانسمان می باشد و مشکل بازگشت به مطب جهت برداشت پانسمان را نخواهدداشت والبته فشارکمتری به نواحی بخیه واردمی شود.ازطرف دیگربه دلیل نشت مایع یاخون ازمحل پیوند احتمال حرکت نمودن گرافت ها وجود دارد(بخصوص درخواب که بیمار بدون آگاهی پوست سررابه بالش یاملحفه می کشداین احتمال بیشتر است).لذاانجام پانسمان منطقی به نظررسیده ومفیداست. در ضمن با وجود اینکه درکاشت موباروش های مدرن امروزی زخم های کمتری وجودداردولی همان زخم های مختصرهم احتمال آلودگی درهوای پرازگرد و غباررادارندودرآخر اینکه بیماران ایرانی به ظاهرپاک وتمیز اهمیت ویژه ای می دهندواین ظاهرآراسته باپانسمان سفیدوتمیزبهترحاصل می شود.پس درکل پانسمان کردن بهتراست. بیمارانی که باپانسمان مرخص می شوند اضطراب کمتری ازنظرآلودگی گرافت هاداشته وباخیال آسوده تری 24 ساعت اولیه پس ازکاشت موراطی می کنند.ولی اشخاص بدون پانسمان باتماس های مکررکه همراه بانگرانی بوده است روزهای اولیه بعد از عمل راسخت ترپشت سرگذاشته اند.طی سؤالات انجام شده ازخانواده بیماران بنظرمی رسدکه خانواده وخودبیمارازنظرروانی شرایط باپانسمان راراحت ترمی پذیرند.
42آیابعدازکاشت مودردشدیدی رابایدتحمل نمود؟
آنچه مسلم است به دلیل برش وبخیه انجام شده ناحیه کاشت موتا حدی دردناک خواهد بود ولی این درد قابل توجه نبوده ومعمولاً با مسکن های معمولی کنترل می شود.برای تسکین دردمختصربعدازعمل فقط می توان ازقرص استامینوفن کدئین استفاده نمودومصرف سایرمسکن هاممنوع است.بطورکلی ازنظردردبعدازعمل بیمارنبایستی هیچگونه نگرانی داشته باشد.
43آیابرروی محل کاشت موجای برش های کوچک(که محل قرارگرفتن موهای کاشته شده است)نمایان خواهند بود؟
درروزهای بعدازعمل تاحدی جای زخم هامشخص است ولی به مروروباپیشرفت روندترمیم بافتی،خطوط شکافها محو شده وفقط ساقه های موهاباقی خواهدماند.بطورکلی نمای محل کاشت موپس از9-6 ماه بگونه ای می باشدکه هیچکس متوجه کاشت مودراین محل نخواهدشدواین محل کاملاً طبیعی بنطرمی رسد.
44آیاشخص تاهرتعدادجلسه که بخواهدمی تواندکاشت موی طبیعی راانجام دهد؟
کاشت موی طبيعی دارای يکسری محدوديت های بالقوه می باشدکه يکی از مهمترين آنها محدود بودن تعدادجلسه های قابل انجام کاشت مو در هر فرد است. علت اين محدوديت آن است که تعداد موهای قابل برداشت ازمنطقه دهنده مو بيشتر از حد مشخصی نمی باشد (حدود 15 – 12 هزار تار مو). بعنوان يک اصل کلی فقط تا حدی می توان ازموهای منطقه دهنده مو برداشت کردکه آسيبی به منطقه برداشت وارد نشده ،پوست تحمل کشش برداشت را داشته باشد و در ضمن نمای ظاهری آن هم بدشکل و بدفرم نشود. بنابراين تعدادموهای قابل برداشت محدوديت داشته و نمی توان همه اين موها را برداشت کرد. ازصحبت های بالامشخص می شودکه حتی دربهترين شرايط تعدادموهای قابل دسترس برای کاشت درمنطقه طاس محدود می باشد. در روش FUT معمولاً 4 – 3 هزار تارمو در يک جلسه بيشترنمی توان برداشت کرد و در روش FIT بسته به مشخصات پوست و موی فرد اين عدد به 7 – 5 هزار تار مو در يک جلسه بالغ می گردد. اغلب بيماران پس ازيک جلسه کاشت موی طبيعی موفقيت آميز و با مشاهده تراکم کمتر از طبيعی درمنطقه کاشت درخواست کاشت موی مجدد را درهمان ناحيه می کنند با اين تصورکه تراکم موهای کاشته شده بيشترو بيشترگردد. اگرچه ازنظرتئوری اين کارعملی می باشدولی يک نکته ظريف درآن وجود دارد.کاشت موی مجدد مستلزم برداشت دوباره مو ازمنطقه دهنده است و با اين کارتعداد موهای موجود دربانک موی فرد درمنطقه دهنده کمتر و کمترمی شود. باکم شدن اين موها ديگرمويی برای کاشت موی بعدی درمناطق طاسی که درآينده بوجودمی آيند(که حتماً اين اتفاق می افتدزيرا ريزش موی مردانه يک روند روبه جلو و دائمی است) باقی نمی ماندو بعداً برای بيمارمشکلاتی بوجودمی آيد. تصورکنيدکه برای فرد3 – 2 بارکاشت مو در جلوی سرانجام دهيم تا تراکم بسيارخوب بوجود آيد و طبيعی است که تعداد موهای قابل برداشت ازبانک موی پشت سرهم به شدت کاهش پيدامی کند. پس از گذشت چند سال موهای قسمت های عقب منطقه کاشته شده دچار ريزش موی مردانه شده و نياز به کاشت مو پيدا می کنند ولی متأسفانه مويی درپشت سرنمانده تا اين کار را انجام دهيم. پس بعنوان يک اصل بايستی هميشه دربرداشت مو از ناحيه دهنده جانب احتياط را رعايت کردو برای آينده هم ذخيره ای باقی گذاشت.
45بعد از كاشت مو چه اتفاقی می افتد؟
با هرروشی که کاشت مو انجام شود برای 3 – 2 هفته موهای کاشته شده رشد کرده که اين مطلب مؤيد گرفتن موهای پيوند زده شده بوده و خوشحال کننده می باشد. سپس موها وارد فاز استراحت شده و می ريزند البته ريشه مو سالم و زنده است. رشد مجدد موها پس از 4 – 3 ماه آغاز شده و حدود سه ماه ديگر طول می کشد (يعنی در مجموع 6 ماه) تا موها کاملاً رشد نمايند و مجدداً سه ماه ديگر زمان لازم است تا موهايی که درآمده اند، شکل و حالت بخود گرفته و کاملاً شبيه موهای طبيعی گردند. در اين زمان اگر همه فاکتورها رعايت شده و کار بصورت حرفه ای انجام شده باشد، اگرچه تراکم موهای کاشته شده کمتر از تراکم طبيعی می باشد ولی نمای منطقه کاشت کاملاً عادی بوده و هيچکس متوجه کاشت مو در فرد نخواهد شد مگر اينکه در موهای شخص خيلی دقت شود. بعبارت ديگر اگر در همان نگاه اول به شخص بگويند که چه موهای قشنگی برايتان کاشته اند بدين معنی است که ديگران متوجه کاشت موی فرد شده اند و لذا کار وی حرفه ای نبوده است.
46بعد از کاشت موچه شكلی خواهم شد؟
بعدازعمل دلمه هایی اطراف گرافت ها تشكیل می شوندكه اگرموهای اطراف زیاد باشند،بامدل دادن می توان آنهاراپوشش داد.اگرنه قابل دیدن خواهندبود ولی زیادجلب توجه نمی كنند.باشستشوی مرتب وروزانه دلمه هاحدود یك هفته بعدیابیشترمی ریزندومشکل خاصی دراین میان وجودندارد. اگربيمارسرش را خوب بشويد 4-3 روز بعداز عمل منطقه کاشت موکاملاً تميز بوده فقط کمی قرمز و ملتهب است ولی درصورت عدم شستشوی کافی منطقه کاشت مو پراز پوسته، شوره و چربی است و لذا احتمال داردکه بعداً دچارجوش های چرکی و کيست مويی شود که درمان آنها بسيارسخت است و احتمال آسيب رسيدن به موهای کاشته شده نيز می رود.
47آیا عمل کاشت مو هزینه زیادی دارد؟
عمل كاشت موازكلاه گیس ویادرمان های جایگزین گرانتر است.اگرچه باتوجه به دائمی بودن نتایج، بیشتر مردم آن را یك سرمایه گذاری خوب برای راحتی آینده اشان تلقی می كنند. هزینه کاشت موبستگی به عوامل متعددی داردازقبیل: وسعت طاسی(کم، متوسط،زیاد)،تعدادموهایی که برای پوشانیدن منطقه طاس لازم است تارضایت بیمارحاصل گردد،کدام منطقه طاس است(سر،ریش،سبیل ویاابرو)،کیفیت موهای منطقه دهنده ازنظرضخامت ورنگ،روش کاشت مو(FUT ویاFIT)،سن بیمارووجودمشکلات وبیماری های زمینه ای درایشان.
48بطورمعمول چندجلسه کاشت موی طبیعی لازم است؟
تعدادجلسات بستگی دارد به: 1) خصوصیات پوست و مو در منطقه گیرنده (طاس) و دهنده (بانک مو) 2) تعدادوکیفیت گرافت های استفاده شده 3) تراكمی كه بیمارمی پسندد 4) خصوصیات شخصی موی بیمار مثلاً موی خشن ظاهری پرپشت ترازموی نرم دارد. ولی بطور کلی در اکثر موارد یک الی دو جلسه برای پوشش کامل منطثه طاس لازم است که می توانند بدنبال هم و یا با فاصله انجام شوند . این فاصله از چند روز تا سال ها متغیر است .
49درموردکاشت موبااستفاده ازمهندسی بافتی توضیح دهید.
اين مسئله فعلاً در حد تحقيقات و آزمايشگاه بوده و کاربرد عملی پيدا نکرده است. تحقیقاتی که در حال حاضر انجام می شود بیشتر روی این موضوع تکیه می کنند که تعدادی از موهای پشت سر فرد را گرفته و سلول های زایای ریشه مو را از آن ها جدا می کنند. سپس این سلول ها درمحیط کشت آزمایشگاه تکثیر پیدا کرده بطوريکه تعداد آنها به صدها هزار می رسد و در ضمن آنها را با عناصر دیگر ترکیب می کننند تا قدرت رشد آنها افزايش پيدا کند. بعداً این سلول ها در نواحی طاس بصورت تزریق زیر جلدی می شوند. سلول های تزریق شده تبدیل به موهای جدید گردیده و طاسی فرد برطرف می گردد. به اين متد جديد درمانی، روش FCI گفته می شود. اين روش جديد می تواند هم برای رشد و ضخيم شدن مجدد موهای ضعيف شده قبلی فرد مورد استفاده قرار گرفته و هم باعث رشد موهای جديد در مناطق کاملاً طاس و بدون مو گردد. نظر به اينکه در اين روش محدوديت تعداد موهای قابل کاشت وجود ندارد لذا اين اميد هست که بتوان در يک فرد کاملاً طاس که فقط دارای تعداد اندکی مو در پشت سرش است، يک سر پر از مو بوجود آورد. با اين متد همچنين می توان برای خانم های دارای ريزش مو بصورت گسترده و پخش نيز کاشت مو انجام داد. البته تا رسیدن به نتیجه مطلوب هنوز راه زیادی باقی مانده و این تکنیک در حال حاضر کاربرد عملی پیدا نکرده است.درحال حاضربهترین راه برای پوشاندن طاسی کاشت موبااستفاده ازمیکروگرافت(موی طبیعی)درنواحی کم پشت است..
50درموردکاشت موهای مصنوعی توضیح دهید.
این متداز 15 سال پیش انجام می شده ولی درحال حاضرروش چندان قابل اعتمادی نیست.دومشکل اساسی دراین متدوجوددارد:جنس این موهای مصنوعی ازهرنوعی که باشد بقای کوتاهی داردودرنهایت ازبدن دفع می شود.درحدود 40-30% در سال اول و 100% تا سه سال بعدازکاشت دفع خواهد شد.حتی اگرموهای مصنوعی باقی بمانندودفع نشوندبیمارمجبور به صرف وقت زیادی درروزبرای مراقبت ازاین موهامی باشد(شامپوومحلول های ضد عفونی کننده).همچنین احتمال بوجودآمدن واکنش گراتولوماتوز(جسم خارجی)نسبت به این موهاوجوددارد.
51آیاممكن است موهای كاشته شده مجدداًبریزند؟
بهیچوجه.خوشبختانه موهای جدید كه ازبانك مویعنی پشت سر برداشته می شوندبه اثرات هورمون های مردانه(آندروژن ها)مقاوم بوده وپس ازانتقال به نواحی كم پشت دچارریزش نخواهندشد.درحقیقت این موهابطورمادام العمروبصورت طبیعی رشدخواهندكرد.موهای كاشته شده نیازبه مراقبت دارویی وغیردارویی خاصی ندارند.
52آیا کاشت مو با استفاده از ليزر بهتر از کاشت موی معمولی است؟
برخی از پزشکان پس از انجام کاشت مو از ليزر برای بهبودی سريعتر زخم های موجود استفاده می کنند ولی ليزر ارتباطی به تکنيک برداشت و کاشت مو که مهمترين قسمت های کاشت موی طبيعی را تشکيل داده و نتايج کاشت مو به انجام درست آنها وابسته است، نداشته و اگر کسی ادعا می کند که با استفاده از ليزر برای شما کاشت موی بهتری انجام می دهد، قصد فريب شما را داشته و ادعای ايشان کذب می باشد.
53آیا ازموی نواحی ديگر (بجز پشت و اطراف سر) شامل ريش، زيربغل، منطقه تناسلی، سينه، پشت، شکم و دست و پامی توان بعنوان منطقه دهنده استفاده کرد؟
موهای مناطق مختلف بدن دارای تفاوت های ساختاری و اساسی با يکديگربوده و لذانمی توان ازموی هرناحيه ازبدن بجای موی سراستفاده کرد. بهترين مو برای کاشت درمناطق طاس سر، موی ناحيه مشخصی ازپشت و اطراف سرمی باشد. موهای نواحی ديگراگرچه ازنظرتئوری می توانند مورد استفاده قرارگيرندولی به دلايل زير به درد اين کار نمی خورند: الف) برداشت مو از اين نواحی برای بيمار بسيار مشکل و دردآور بوده و ناراحتی زيادی ايجادمی نمايد. ب) اسکار(جوشگاه) محل برداشت مو از نواحی ديگر برخلاف پشت سر(که درزيرخواب موهای بالای محل برداشت مخفی می شود) مخفی نشده لذا هميشه آشکاراست. ج) رشدموهای نواحی ديگرنسبت به موهای سراغلب کمتراست، اين موها معمولاً نازک و دارای رنگدانه کمی بوده، بطورکلی از نظرمشخصات رشدی و ظاهری تفاوت های زيادی با موهای سرداشته و لذا عمدتاً مناسب کاشت مو در سرنمی باشند. د) ميزان هرزرفتن (پرت) موهای نواحی ديگرهم در زمان برداشت و هم درحين کاشت نسبت به موهای پشت سربالاتراست. به اين دلايل بهتراست هميشه ازموهای پشت سربه عنوان بانک مو استفاده نماييم و فقط در موارد استثنایی از موهای بدن استفاده کرد.