دراین بیماری مزمن وطول کشیده قطعاتی ازپوست دچارقرمزی وپوسته ریزی شدیدمی گردد.میزان پوسته ریزی بقدری شدیداست که لایه ضخیمی ازپوست بسیارکلفت درمحل تشکیل می شود. مناطق معمول درگیری درپسوریازیس عبارتنداز: پوست سر، زانو، آرنج و ناخن ها.

skin-disorders-28

ضايعات پسوريازيس

پسوریازیس درحدود 2 درصدازمردم مشاهده شده ودارای زمینه ژنتیکی می باشدالبته فاکتورهای محیطی نیز در بروز ویا تشدید علایم آن نقش بسیارمهمی دارند.

skin-disorders-29

ضايعات پسوريازيس درسر

فاکتورهای تشدید کننده پسوریازیس

1)مصرف سیگار

2)استفاده ازداروهامثل بتابلوکرها

3)عفونت هامانندگلودرداسترپتوکوکی چرکی

درافرادی که دچارپسوریازیس هستندهرگونه آسیب رسانیدن به پوست(مانندزخمی شدن پوست وحتی گاهی یک خراش کوچک پوست)می تواندموجب شروع علایم پسوریازیس درمنطقه آسیب دیده شود.به این حالت اصطلاحاً پدیده کوبنرمی گویند.لذاتوصیه می شودکه ازآسیب رسیدن به پوست درپسوریازیس اکیداً خودداری شود.

اگرچه درجریان پسوریازیس پوست سرشدیداً دچارالتهاب می باشد ولی این بیماری موجب ریزش مونمی شود.ریزش مودر پسوریازیس فقط زمانی مشاهده می شودکه فردمبتلا برای برداشتن پوسته های سرخیلی تقلا کرده وسعی کندکه همه آنهارادربیاورد.

skin-disorders-30

درمان پسوریازیس پوست سر

برای درمان می توان ازفرآورده های موضعی مانندکورتون، آنترالین، ترکیبات شبیه ویتامین D3 واسیدسالیسیلیک استفاده کرد.درمواردی تزریق آمپول تریامسینولون استونایدبه داخل ضایعات نیزمفیداست.شامپوهای حاوی تارویااسیدسالیسیلیک دربهبودی بیمار بسیار مؤثر می باشند.

درحال حاضردرمان قطعی برای این بیماری وجودنداشته ولی خوشبختانه بااقدامات درمانی می توان بسادگی علایم بالینی آن راتحت کنترول درآورده وموجبات راحتی وآسایش وی رافراهم کرد.نظربه مزمن بودن پسوریازیس وعدم وجوددرمان قطعی برای آن لازم است که پس ازکنترول علایم بیماری استفاده ازشامپوبرای همیشه ادامه داشته باشد.

ارتباط پسوریازیس با کاشت موی طبیعی

درصورت وجودضایعات پسوریازیس درمنطقه دهنده مو(پشت سر،سینه پشت وشکم)بهتراست که تابهبودی کامل ضایعات برداشت موازاین قسمت هاانجام نشود.

بدلیل اختلال درسددفاعی پوست درپسوریازیس وافزایش احتمال ورودباکتری هابه پوست،میزان شیوع این عفونت هادربیماران پسوریازیس که تحت کاشت موی طبیعی قرارمی گیرندبیشترازحدنرمال است.

وجودپدیده کوبنردر پسوریازیس هم مشکل سازاست زیرابابرش پوست درمنطقه دهنده موویاایجادسوراخ درمنطقه گیرنده مواحتمال تشکیل ضایعات جدید پسوریازیس دراین مکان هامی رود.البته شیوع پدیده کوبنردرکاشت موی طبیعی در پسوریازیس کمترازمواردمشابه است که دلیل آن مصرف کورتون درجریان کاشت موی طبیعی می باشد.

درصورت وجودخارش شدیدممکن است تحریک مکانیکی پوست سروآسیب رسیدن به ساقه موهاموجب شکسته شدنآنهاوتشدیدظاهری طاسی آندروژنتیک شود.درضمن اگرسرفردخارش داشته باشدممکن است قسمت پیوندزده شده رانیزبخاراندواین امراحتمال بیرون درآمدن موهای تازه کاشته شده راافزایش می دهد.

درصورت وجودخارش شدیدممکن است تحریک مکانیکی پوست سروآسیب رسیدن به ساقه موهاموجب شکسته شدن آنهاوتشدیدظاهری طاسی آندروژنتیک شود.درضمن اگرسرفردخارش داشته باشدممکن است قسمت پیوندزده شده رانیزبخاراندواین امراحتمال بیرون درآمدن موهای تازه کاشته شده راافزایش می دهد.

اگرچه درحال حاضردرمان قطعی برای پسوریازیس وجودنداردولی درهرحال لازم است که قبل ازانجام کاشت موی طبیعی پسوریازیس راتاحدامکان تحت کنترول درآورده وعلایم بالینی آن رادرمان کرد.

درمورداحتمال بروزپدیده کوبنر(باوجودکم بودن شیوع آن)نیزبایستی بابیماردرجلسه مشاوره صحبت شود.