تصورعموم براین است كه شپش سرمتعلق به دوران قدیم بوده كه بهداشت رعایت نشده ومردم دیربه دیرحمام می رفتند.البته این تصورتاحدی صحیح می باشدولی اكنون هم شپش سردیده شده وگاهی دربین دختربچه های دبستانی بصورت همه گیردرمی آیدودلیلش ممكن است گیس های بافته شده باشدكه دیربه دیربازمی شوند.بهرحال بایستی متذكرشدكه شپش سربه هیچوجه غیرشایع نبوده ولی درصورت مشاهده نبایستی نگران شدزیرابادرمان صحیح وبه موقع فوراًبرطرف می گردد.

شپش سرحشره ای است با6پاو3-2میلیمترطول كه رنگ آن ازخاكستری تاقرمز(بدلیل مكیدن خون)متغیراست.این حشره درمیان موهاتخم گذاری می كند(حدود10تخم درروز).تخم هامحكم وبه صورت مایل به موهاچسبیده وافتراق آنهاازشوره سر(كه درامتداد موقرارداشته ودرطول موقابل حركت می باشد.)براحتی امكان پذیر است.انتقال شپش سرازطریق تماس نزدیك بافردآلوده است مثل دختربچه های مدرسه ای كه اغلب سرهایشان رابهم نزدیك كرده وصحبت می كنندیابین افرادخانواده كه پهلوی هم می خوابند.

بدنبال ابتلابه شپش سرخارش هم حادث شده ودرحقیقت تنهاعلامت بیماری ونیزعلت مراجعه بیماردرغالب اوقات هین خارش می باشد.نكته مهم این است كه به محض تشخیص شپش یامشاهده تخم آن درسراقدام به درمان گرددزیراتأخیردراینكارنه تنهاباعث انتقال آلودگی به دیگران شده بلكه بدلیل خارش شدیددرپوست سرموجب بروزعفونت های پوستی ازجمله زردزخم ومشكلات ناشی ازآن می شود.

نكات مهم درمانی برای بیماران

1)بغیرازداروهای تجویزی توسط متخصص پوست،شانه زدن موهاخیلی مهم است.شانه بایستی دارای دندانه های خیلی ریزوكاملاًنزدیك بهم باشد.دقت شودكه همه موهاوكل طول موشانه شده واین كارمكرراًبخصوص پس ازاستعمال شامپوی ضدشپش انجام شود.سعی كنیدكه تخم های شپش كاملاًبرداشته شوند.اگرتعدادكمی موی دارای تخم شپش باقی مانده كه باشانه زدن مرتفع نمی گردند،می توانیدآنهارابااحتیاط قیچی كنید.

2)كوتاه كردن موها(اگرازنظرموقعیت اجتماعی بیماراشكالی نداشته باشد)بسیارمفیداست.درحقیقت تنهاراه قاطع وسریع رفع شپش تراشیدن موهاازته می باشدكه درقدیم نیزازهمین روش استفاده می شده است ولی درحال حاضرباوجودداروهای ضدشپش قوی وجدیدنیازی به انجام این كارنیست.

3)محیط اسیدی برای شپش خوب نیست ولذاشستن مكررموهاباسركه رقیق شده(اسیداستیك 3%)مفیداست.

4)باشروع درمان واثربخشی داروهااین بیماری سریعاًازبدن دفع می گرددولذانیازی به جداسازی بیمارازدیگران نمی باشد.

5)شپش سرفقط برروی پوست سرقادربه ادامه حیات است ولذااگروسائل شخصی وبهداشتی بیماررا4-2هفته دركیسه نایلون دربسته بگذاریم شپش های احتمالی موجوددرآنهاازبین خواهندرفت.نیم ساعت جوشیدن درآب نیزهمین اثررادارد.

6)ازدرمان بیش ازحدخودداری كنید.افزایش طول مدت یادفعات درمان فایده ای به حال شمانداشته وفقط احتمال عوارض جانبی داروهاراافزایش می دهد.

7)ازخارانیدن پوست سراكیداًپرهیزكنید.این كارباافزوده شدن عفونت به پوست سرمشكل بیماررادوچندان می كند.اگرخارش سرتان باداروكنترل نمی شودباپزشك معالجتان مشورت كرده وهیچگاه به توصیه های دوست وآشناعمل نكرده وازداروهای خانگی به هیچ عنوان استفاده نكنید.

8)درصورت بروزشپش حتماًاین موضوع به اطلاع مسئولین محل تحصیل بیماررسانیده شودوفكرنكنیداین كاربه موقعیت یاپرستیژاجتماعی وی آسیب واردمی كند.اطلاع دادن ازاین نظرمهم است كه افراددرتماس نزدیك بابیماربایستی تحت معاینه دقیق قرارگیرندوای بساكه منبع شپش یكی ازهمین افرادباشند.عدم رعایت این نكته گاهی منجربه همه گیری شپش درمدارس می گردد.درپایان بایستی متذكرشویم كه بادرمان مناسب وبه موقع همه بیماران بهبودی كامل پیدامی كنند.

skin-disorders-22

آلودگی شدیدموهای سربه شپش