درپيوند موی طبيعی از پشت و كناره هاي سر مو برداشته شده و در بخشهای طاس شامل سر، ريش، سبيل و ابرو کاشته مي شود. اين کاربه دو روش ميکروسرجری (FUT) و روش جديد غيرجراحی (FIT) انجام می شود. طريقه کاشت موهای برداشته شده در هر دو روش FIT و FUT يکسان است و موها درهردو روش بصورت ميکروگرافت کاشته می شوند و اختلاف اين دو روش فقط در طريقه برداشت موها است. به عنوان يک اصل کلی در حال حاضر FUT متد استاندارد پيوند مو در دنيا بوده و روش FIT بيشتر به عنوان روش کمکی (يعنی جلسه دوم کاشت مو) و به جهت افزايش تعداد گرافت های برداشته شده مورد استفاده قرار می گيرد و فقط موارد کمی هست که از روش FIT به عنوان جلسه اول پيوند مو استفاده می شود.

کاشت مو يک عمل جراحی سرپايي محسوب شده و نيازي به بستري شدن در بيمارستان ندارد. اين کار در اطاق عمل کلينيک و يا مرکز جراحی محدود و با ابزارهای عمدتاً يک بار مصرف انجام و بدليل ماهيت سرپايی آن و رعايت احتياط های لازمه احتمال بروز عفونت در آن تقريباً صفر است.

ملاحظات قبل ازعمل

معاينه ابتدايی متقاضی کاشت موی طبيعی و مشورت ايشان با پزشک معالج بسيار اهميت داشته و کليد موفقيت در اين کار به حساب می آيد. برخی سؤالاتی که معمولاً از سوی پزشک مطرح می شوند عبارتنداز:

هدف شما از اين کار چيست؟

چه ايده آل هايي درذهن خود از اين کار دارد؟

کدام قسمت سر از نظر داشتن مو بيشتر برايتان اهميت دارد؟

مدل موی مورد علاقه شما چيست؟

تاريخچه ريزش موی ارثی در اقوام فرد، سابقه استفاده از دارو برای درمان و لوازم آرايشی برای پوشانيدن منطقه طاس و بسياری نکات مهم ديگر در جلسه مشاوره مورد سؤال قرار می گيرند.

تمامی سؤالات و ابهامات فرد در رابطه با پيوند مو به درستی و باصداقت قبل از انجام کار پاسخ داده می شوند.گاهی بيماران در مورد پرسش هايی که دارند خجالت کشيده و نمی توانند چيزی را که در ذهن تصورمی کنند، بيان نمايند. در اين مواقع پزشک بايستی به کمک بيمارآمده و با طرح سؤالات درست نکات ناگفته را به زبان آورده و سپس از بيمار سؤال شودکه آيا شما در مورد تمامی سؤالات خود قانع شديد و آيا همه مطالب را به درستی فهميديد؟ برخی نکاتی که معمولاً مورد سؤال از سوی بيمارقرارمی گيرند عبارتند از:

تعدادجلسات موردنياز برای نتيجه مورد نظربيمار، تعدادجلساتی که عملاً امکان انجام آن در فرد وجوددارد، مدت زمان هر جلسه، فاصله بين جلسات، هزينه کلی جلسات کاشت مو و نتيجه ای که نسبت به اين هزينه مورد انتظار است، درد حين عمل و ساعات و روزهای پس ازآن، مدت زمانی که طول می کشد تا پس از هر جلسه علايم جراحی برطرف شده و وضعيت سر به حالت تقريباً عادی برگردد،آيا ديگران در روزهای پس از عمل متوجه کاشت موی من خواهندشد؟ آيا پس از درآمدن موهای کاشته شده مردم می فهمندکه موهای من از نوع کاشته شده است يا اينکه نمای کارکاملاً طبيعی خواهدبود؟ مراقبت های بعد از کاشت مو از نظر نوع، ميزان و مدت زمان لازمه.

متخصص پوست مجرب درانجام کاشت مو در موردفرم طاسی سرشخص، احتمال پيشروی آن، وضعيت بانک موی پشت سرفرد، نتيجه احتمالی کاشت مو، تعيين بهترين ناحيه برای کاشت مو از نظرمسائل زيبايی شناسی و بسياری نکات کوچک ولی مهم ديگربه تفضيل صحبت کرده و همه مسايل را برای شخص بازمی کند.

برنامه ريزی درازمدت برای انتخاب فرد مناسب کاشت مو خيلی مهم است. انتظارات شخص بايد واقعی و متناسب با شرايط وی باشد. متذکرمی شويم که طبيعی ترين نتيجه پيوندمو با تکنيک کاشت به روش ميکروگرافت بدست آمده يعنی پس ازمدت زمان مقرر (9 – 6 ماه) هيچ کس متوجه کاشت مو در فرد نشده و محل کاشت موکاملاً طبيعی بنظرمی رسد ولی بدليل محدوديت هايی که بصورت ذاتی درتکنيک های کاشت مو وجود دارد هيچگاه نمي توان تراکم کاملاً شبيه موهای طبيعی را ايجادکرد.

بهترين فرد برای پيوند موی طبيعی کسی است که درمنطقه دهنده مو دارای موهای ضخيم با تراکم کافی بوده و طاسی وی نيزقابل ملاحظه ولی محدودباشد(منطقه آن کوچک باشد). اگرتراکم موهای قبلی بيمار در منطقه گيرنده مو زياد باشدممکن است وی پس ازکاشت مو متوجه افزايش بيشتر تعداد موها نشده و لذا رضايت کافی بدست نيايد.

hair-transplantation-9

موهای کاشته شده دائمی بوده و لذا بخصوص درمورد خط رويش مو درجلوی سر بايستی کاملاٌ بيمار را توجيه کردو از بابت آن رضايت کامل داشته باشد. درغيراين صورت درآينده مشکلاتی وجود خواهد داشت. قبل از پيوند بايداين خط را دقيقاً مشخص نمود و چون اين خط برای مابقی عمربيمار باقی مي ماند لذا بايد در طراحی آن نهايت دقت را نمود. طراحی اين خط يکسری محاسباتی داردکه رعايت آنها برای حصول نتيجه خوب و طبيعی بسيارمهم است.

بطورکلی مهمترين قسمت موی سرازنظر علم زيبايی شناسی چهره، خط رويش مو درجلوی سرمی باشد. اين خط اولين قسمتی ازچهره است که درجلوی چشم بيننده به نظرآمده و می تواندنمادی ازسن، زيبايی، جوانی و خوش تيپ بودن وی باشد. اين خط چيزی است که باصطلاح قاب (چهارچوب) صورت را تشکيل داده و لذا اهميت فوق العاده ای درزيبايی چهره بازی می کند. بنابراين بازسازی خط فوق به صورت تا حدامکان طبيعی و متناسب با سن بيمار و با در نظر گرفتن آينده وی، مهمترين بخش کاشت موی طبيعی بوده و بايستی وقت و انرژی زيادی برای آن صرف نمود.

hair-transplantation-10

در صورت صرف وقت و دقت کافی چنين خط موی زيبايی خلق خواهد شد.

خط رويش مو درجلوی سر درحقيقت يک نوار به عرض چند ميليمتر بوده که به صورت طبيعی دارای چندمشخصه می باشد:

1) شکل کلی اين خط شبيه حرف M است بدين معنی که درطرفين مقداری تو رفته بوده و در وسط به سمت جلو متمايل است.

2) اين خط درهرقسمت دارای نمای نامنظم و تا حدی زيگزاگ است يعنی يک خط صاف و يک دست نمی باشد.

3) موهای اين نوار بصورت فوليکول های تک مويی و نازک هستند.

4) زاويه خروج موها از پوست درهمه جای اين نوار سی درجه رو به جلو است منتها در قسمت های کناری، موها ضمن حفظ اين زاويه مقداری به طرفين هم متمايل شده اند.

5) درهرقسمت از اين نوار همه موها دارای زاويه يکنواخت بوده و هم جهت می باشند.

تمامی اين موارد بايستی در کاشت مو در اين منطقه حساس رعايت شود در غير اينصورت خط موی جلوی سربه صورت عروسکی درمی آيدکه بسيارزشت و زننده است و ترميم آن هم فوق العاده مشکل و گاهی غيرممکن می باشد.

hair-transplantation-11

خط رويش مو درجلوی سر به صورت طبيعی (بدون کاشت مو)

hair-transplantation-12

کاشت مو در محل خط رويش موی سربصورت غيرطبيعی

hair-transplantation-13
hair-transplantation-14

کاشت مو در محل خط رويش موی سر بصورت طبيعی

اکثرافراد طاس دوست دارندکه خط موی جلوی سرشان به اندازه زمانی باشدکه 25-20 ساله بوده اند يعنی زمانی که دچار ريزش مو نشده اند. درحاليکه درطراحی اين خط، سن قبلی شخص درنظرگرفته نشده بلکه سن فعلی وی و همچنين سالهای بعدی عمرشخص در مدنظرقرارگرفته و خط متناسبی برای وی ترسيم می گردد. به همين دليل بعنوان يک اصل کلی خط موی جلوی سر بايستی دربالاترين حد ممکنه (نسبت به سن فرد) قرارگيرد. رعايت اين اصل بخصوص در مورد نواحی کناری خط موی جلوی سراز اهميت زيادی برخورداراست.

اصلاح خط موی جلوی سرکه توسط افرادغيرمتخصص و فاقدصلاحيت لازم طراحی وکاشت شده است فوق العاده مشکل و درخيلی ازموارد غيرممکن است. سخت ترين حالت زمانی است که خط مو را پايين تراز حد عادی آورده اندو اگراين وضعيت باگردکردن بيش ازحد خط نيز همراه باشد (يعنی شکل M رعايت نشده باشد) کاراصلاح به مراتب دشوارتر می گردد. درهرحال بدليل دشواری اصلاح خط موی غيرعادی بهتراست درانتخاب پزشک معالج دقت و وسواس کافی به عمل آيد.

hair-transplantation-15

طراحی صحيح خط موی جلوی سر

متقاضيان محترم کاشت موی طبيعی بايستی درنظرداشته باشندکه نتيجه کلی کاشت موی طبيعی از نظررضايت بخش بودن و طبيعی شدن کاربه عوامل زير بستگی دارد:

الف) ميزان پوشش دهی موها درمنطقه کاشت که خود تابعی از فاکتورهای ذيل است:

تراکم (تعداد) موهادرناحيه دهنده (بانک مو)، مشخصات ظاهری موهای ناحيه دهنده، مشخصات پوست سر(ازجمله رنگ پوست) درمنطقه طاس، سايز و شکل کلی سربيمارو مشخصات پوست سر در منطقه دهنده.

ب) ميزان مهارت پزشک از نظر علم پزشکی و لذا اين کار حدالامکان بايستی توسط متخصص پوست و مو انجام شود. اگربه متخصص پوست مراجعه کرده و ايشان به دلايل متعدد توصيه کردکه کاشت مو به دردشما نمی خوردحتماً حرف او را قبول کرده و برای اطمينان به پزشکان با تخصص های ديگرمراجعه نکنيد زيرامتخصص پوست است که بدليل برخورداری ازعلم کاشت مو و وجدان کاری ناشی ازاين دانش بهترين توصيه را به شمامی نمايد.

پ) هنرمتخصص پوست که بتواندبا استفاده ازنقاط ضعف و قوت بيماربهترين نتيجه ممکن را برای حال و آينده وی بوجودآورد.

ت) وجدان کاری پزشک که سهم عمده ای ازکاررا تشکيل می دهد.

ث) انتخاب بيمارمناسب کاشت موی طبيعی ازهرنظر(سن، نوع ريزش مو و فاکتورهای ديگر).

ج) وضعيت روحی و روانی بيمار، اهداف ، آرزوها و انتظارات وی که بايستی منطقی و واقع گرايانه باشد.

محدودیت های انجام کاشت مو

کاشت موی طبيعی مثل همه کارهای دست بشردارای يکسری محدوديت های بالقوه می باشد. اين محدوديت ها بردو نوع هستند:

الف) محدوديت هايی که دررابطه با بيمارمی باشند.

1) تعداد موهای قابل برداشت ازمنطقه دهنده مو. واضح است که هرچقدرمنطقه دهنده مو درفردکوچک تر و محدودتر باشد تعداد موهای آن هم کمترشده و بالطبع نتيجه کاشت مو هم ضعيف ترخواهدبود.

2) کيفيت موهای قابل برداشت ازمنطقه دهنده مو. هرچقدر مو نازک تر و رنگ آن روشن ترباشد ميزان پوشانندگی آن (نسبت به موهای ضخيم و مشکی) کمتربوده و تراکم کمتری ايجادمی کنند. در ضمن موهای مجعد پوشش بيشتری نسبت به موهای صاف بوجود می آورند.

3) وسعت منطقه طاس. مشخص است که با افزايش وسعت منطقه طاس(وچون بهرحال تعداد موهای برداشت شده محدوداست) ميزان تراکم موهای کاشته شده (يعنی تعداد موها درهرسانتيمترمربع) نيزکاهش می يابد.

ب) محدوديت هايی که دررابطه با تکنيک کاشت موی طبيعی درحال حاضر وجوددارند(به توضيحات قسمت بعدی توجه کنيد).

تصورات غلطی که در رابطه با کاشت موی طبیعی و نتایج آن در ذهن مردم وجود دارد

وقتی فردی متقاضی کاشت موی طبيعی است يکسری تصورات و پيش داوری هايی درذهن خود ازکاشت موی طبيعی و نتايج آن داردکه معمولاً با واقعيات بسيارفاصله دارند. با معاينه صحيح و مشورت ذهنيت فرد روشن شده و متوجه واقعيت های امرمی گردد. شماری از تصورات غلط عامه مردم درموردکاشت موی طبيعی و نتايج آن درذيل آورده شده است:

1) موهايی راکه اندکی کم پشت شده است می توان باکاشت مو پرپشت ترکرد.

درکاشت مو ازطريق ايجاد يک شکاف بسيار ظريف يک گرافت وارد پوست می شود. اين سورخ (با اينکه بسيارظريف است) بهرحال فضايی را اشغال می کند. اگرمنطقه ای که می خواهيم درآن کاشت مو انجام دهيم کاملاً طاس باشد هيچ مشکلی بوجود نخواهدآمد. ولی اگربخواهيم درلابلای موهای موجود(بخصوص اگراين موهاضخيم و باکيفيت باشند)کاشت انجام دهيم لازم است که فضای کافی درلابلای موهای موجود وجود داشته باشد تا بتوان آن شکاف را ايجادنمود.

درحقيقت تا زمانی که بيشتراز 50 – 40 درصداز تراکم موها کاسته نشده است، بدليل ناکافی بودن فضای (خالی ازمو) د ربين موهای موجود فرد نمی توان درلابلای آنهاشکاف ايجادکرد و اگرهم به زور اين کار را انجام دهيم اولاً ممکن است به ريشه موهای اطراف آسيب وارد شودو ثانياً حتی اگرآسيبی به ريشه موهای اطراف وارد نشود اين ريشه ها مزاحم ريشه موی کاشته شده خواهندشدو لذا درحين درآمدن موی کاشته شده باحتمال زيادکيست مويی و جوش های چرکی بد فرم ايجادمی گردد. اين ضايعات موجب اختلال دربيرون آمدن موهای کاشته شده گرديده و نتايج کاشت مو را خراب می کنند.

بنابراين منطقی است که کاشت موی طبيعی را زمانی انجام دهيم که حداقل 50 – 40 درصدازموهای يک منطقه ازسردچارريزش شده اند تابتوان بدون مشکل کاشت مو را انجام داد و فردهم ازنتايج آن لذت ببرد.

2) باکاشت موی طبيعی می توان تراکمی شبيه تراکم موهای کاملاً طبيعی ايجادکرد.

درکاشت موی طبيعی شکاف های بسيارظريفی برای قراردادن گرافت هادرپوست منطقه طاس ايجادمی گردد. اگراين شکاف ها خيلی به همديگرنزديک باشند پوست بين آنها پاره شده (جِرمی خورد) ودو شکاف کوچک تبديل به يک شکاف بزرگ می شودکه چيزمطلوبی نيست. لذا مجبوريم يک فاصله حداقلی را رعايت کنيم. فاصله فوق حدود 3-2 برابرفاصله بين موهای با تراکم عادی بوده و به همين نسبت هميشه تراکم موهای کاشته شده درجلسه اول کمتراز تراکم موهای عادی است.

درجلسات بعدی می توان اين فاصله راکمتر وکمترنمود (البته با توجه به محدوديت تعداد موهای قابل برداشت از پشت سر) ولی بهرحال هيچگاه از نظر فاصله بين موها مانند موهای طبيعی نخواهدشد و بالطبع تراکم کاملاً شبيه موهای طبيعی هم بوجود نخواهدآمد. تراکمی که در جلسه اول کاشت مو می توان بطور معمول ايجادکرد 35 – 20 گرافت در هر سانتيمتر مربع است که آن را می توان در جلسات بعدی تا 50 – 40 افزايش داد. تبليغاتی که در رسانه ها (بخصوص کانال های ماهواره ای) شده و ادعا می شود که تراکمی شبيه تراکم موی عادی (و گاهی بيشتر از تراکم موی طبيعی !) بوجود می آيد شيادی بوده و صحت ندارد.

3) يک فرد طاس تا هر چند جلسه که بخواهد می تواند کاشت مو انجام دهد.

کاشت موی طبيعی دارای يکسری محدوديت های بالقوه می باشدکه يکی از مهمترين آنها محدود بودن تعدادجلسه های قابل انجام کاشت مو در هر فرد است. علت اين محدوديت آن است که تعداد موهای قابل برداشت ازمنطقه دهنده مو بيشتر از حد مشخصی نمی باشد (حدود 15 – 12 هزار تار مو).

بعنوان يک اصل کلی فقط تا حدی می توان ازموهای منطقه دهنده مو برداشت کردکه آسيبی به منطقه برداشت وارد نشده ،پوست تحمل کشش برداشت را داشته باشد و در ضمن نمای ظاهری آن هم بدشکل و بدفرم نشود. بنابراين تعدادموهای قابل برداشت محدوديت داشته و نمی توان همه اين موها را برداشت کرد.

ازصحبت های بالامشخص می شودکه حتی دربهترين شرايط تعدادموهای قابل دسترس برای کاشت درمنطقه طاس محدود می باشد. در روش FUT معمولاً 4 – 3 هزار تارمو در يک جلسه بيشترنمی توان برداشت کرد و در روش FIT بسته به مشخصات پوست و موی فرد اين عدد به 7 – 5 هزار تار مو در يک جلسه بالغ می گردد.

اغلب بيماران پس ازيک جلسه کاشت موی طبيعی موفقيت آميز و با مشاهده تراکم کمتر از طبيعی درمنطقه کاشت درخواست کاشت موی مجدد را درهمان ناحيه می کنند با اين تصورکه تراکم موهای کاشته شده بيشترو بيشترگردد. اگرچه ازنظرتئوری اين کارعملی می باشدولی يک نکته ظريف درآن وجود دارد.کاشت موی مجدد مستلزم برداشت دوباره مو ازمنطقه دهنده است و با اين کارتعداد موهای موجود دربانک موی فرد درمنطقه دهنده کمتر و کمترمی شود. باکم شدن اين موها ديگرمويی برای کاشت موی بعدی درمناطق طاسی که درآينده بوجودمی آيند(که حتماً اين اتفاق می افتدزيرا ريزش موی مردانه يک روند روبه جلو و دائمی است) باقی نمی ماندو بعداً برای بيمارمشکلاتی بوجودمی آيد.

تصورکنيدکه برای فرد3 – 2 بارکاشت مو در جلوی سرانجام دهيم تا تراکم بسيارخوب بوجود آيد و طبيعی است که تعداد موهای قابل برداشت ازبانک موی پشت سرهم به شدت کاهش پيدامی کند. پس از گذشت چند سال موهای قسمت های عقب منطقه کاشته شده دچار ريزش موی مردانه شده و نياز به کاشت مو پيدا می کنند ولی متأسفانه مويی درپشت سرنمانده تا اين کار را انجام دهيم. پس بعنوان يک اصل بايستی هميشه دربرداشت مو از ناحيه دهنده جانب احتياط را رعايت کردو برای آينده هم ذخيره ای باقی گذاشت.

4)کاشت موی طبيعی سرطان زا است.

اين مسئله به هيچ عنوان صحت ندارد و اصولاً ماهيت انجام کاردرکاشت موی طبيعی طوری است که هيچ ارتباطی با عوامل سرطان زای پوست ندارد. مهمترين عوامل دخيل درسرطان پوست عبارتنداز: ژنتيک، برخی موادمعدنی مثل آرسنيک و سيليکون، اشعه آفتاب، هيدروکربن های کارسينوژن و بعضی از بيماری های ارثی.

5) پس ازکاشت موی طبيعی سردردهای بدی بوجودمی آيد.

با متدهای قديمی (که ازلوازم غيرظريف استفاده می شد)گاهی سردردهايی پس ازکاشت مو بوجود می آمدولی با تکنيک های مدرن امروزی و بهره گيری از ابزاربسيار ظريف اين مسئله منتفی شده است. درحقيقت اگرفرددچارسردردهای ميگرنی باشد باکاشت موی طبيعی ميزان سردرد وی کاهش پيدامی کند. البته در 2-1 شب اول پس ازکاشت مو امکان وجود سردرد خفيف (مثل هرعمل ديگر) می رودکه با مسکن های معمولی به سرعت برطرف شده و مشکل خاصی پيش نمی آيد.

6) باکاشت موی طبيعی ازريزش موهای موجود فرد(موهايی که درحال حاضروجوددارند) هم جلوگيری خواهد شد.

مشخص است که کاشت مو برای وضعيت فعلی طاسی بيمار انجام شده و جز تجويز داروهايی مثل ماينوکسيديل و فيناسترايد کار ديگری برای موهای موجود فرد نمی توان انجام داد . ريزش يا عدم ريزش موهای فرد در آينده در رابطه با وضعيت ژنتيکی وی بوده و ارتباطی با کاشت موی فعلی ايشان ندارد.

لازم به ذکراست که اگرکاشت مو توسط افراد فاقدصلاحيت علمی برای انجام اين کارحساس انجام شود، احتمال آسيب رسيدن به موهای موجود فرد رفته و ممکن است اين موها دچارريزش بدليل آسيب شوند ولی درهرحال ريزش موی ژنتيکی وی تحت الشعاع قرارنمی گيردو سيرخود را طی می کند.

7) تاهرمقداری که فردتمايل داشته باشد می توان خط رويش مو درجلوی سر را پايين آورد.

خط رويش مو درجلوی سر درحقيقت يک نوارباريک از پوست سربوده که حد فاصل پوست بدون موی پيشانی با پوست کاملاً پرموی نواحی پشت اين نواراست. طراحی اين خط يکسری محاسباتی داردکه رعايت آنها برای حصول نتيجه خوب و طبيعی بسيارمهم است.اگربه عکس پايين دقت کنيدمتوجه می شويدکه ازخط رويش مودرجلوی سرتا انتهای چانه را می توان به سه قسمت مساوی تقسيم کردکه عبارتنداز:

الف) ازخط رويش مو تا ناحيه بين دو ابرو

ب) ازناحيه بين دو ابرو تا نوک بينی

ج) ازنوک بينی تا انتهای چانه.

اين فواصل بطورنرمال 9 – 7 سانتيمترمی باشند. رعايت دقيق اين محاسبه درطبيعی نشان داده شدن خط موی جديدی که برای بيماردرست می شود، نهايت اهميت را دارا می باشد.

hair-transplantation-16

بخش های مساوی از چانه تا خط رويش مو در جلوی سر

فاکتورهايی که درطراحی مناسب و صحيح خط موی جلوی سرازسوی پزشک لحاظ می شوند عبارتنداز:

ميزان و نوع ريزش موی سر، سن فرد، شکل کلی سربيمار، احتمال ريزش مو درآينده (و لذا نياز به جلسات بعدی کاشت مو) و انتظارات بيمار.

اصرار بيماربه پايين آوردن زياده ازحداين خط ياگردکردن بيش از معمول آن موجب غيرطبيعی شدن موهای جلوی سرمی گردد و نمای خوبی ندارد. اکثر بيمارانی که با خط موی پيشنهادی متخصص پوست موافقت ندارند، وقتيکه موها درآمدند نظرشان عوض شده و متوجه می شوندکه آن موقع حق با پزشک معالجشان بوده است. در هرحال اگر هم پس ازدرآمدن موها نارضايتی وجودداشته باشد، هميشه می توان آن را پايين ترآورد يا گردتر نمود ولی اگر اين خط از ابتدا بد طراحی شود اصلاح آن بسيار مشکل و گاهی غيرممکن است. طراحی خط موی جلوی سر مطلبی است که اغلب وقت زيادی را گرفته و در مورد محل و شکل آن بايد به اندازه کافی با بيمار مشورت شود و هيچگاه درخواست های غيرمنطقی اشخاص موردموافقت قرارنگيرد.

بطورکلی بهتراست که درطراحی خط مو محتاط عمل نموده زيرا هميشه مي توان بعداً خط مو را پايين ترآورد ولی بالاتربردن آن خيلی مشکل است. بيماران كم سن معمولاً درخواست خط موي پايين تر ازحد نرمال دارند ولي بايستي گفت كه ممكن است يك خط موي پايين براي سن 20 سالگي مناسب باشدولي براي سن 40-30 سالگي زشت و غيرعادي است. اغلب قانع كردن فرداز اين نظرمشكل است. بخصوص بيماران کم سن دارای ريزش موی شديددر صحبت با پزشک نرمش کمتری نشان داده و رسيدن به تفاهم باآنها دشوار است زيرا اين گروه سنی درباره محل مناسب خط موی جلوی سربرداشت نادرستی داشته وچون به شدت نگران وضعيت فعلی خودهستند نمی تواننددر موردآينده خود تصوردرستی داشته باشند.

hair-transplantation-17

طراحی خط موی جلوی سر به صورت بسيار طبيعی

8) تعداد موهای برداشته شده ازمنطقه دهنده پس ازکاشت درمنطقه طاس بيشترمی شود و تراکم آن به مرور زمان افزايش می يابد.
تعدادموهای هرفرد پس از تولد زياد نشده و با گذشت زمان بصورت نرمال کاهش هم پيدامی کند. بنابراين هرتعداد موکه کاشته شود همان مقدار درمی آيدو تغييری درتعدادآنها بوجود نخواهدآمد.

9) موها را می توان از پوست سربرداشت و درآزمايشگاه آنها را تکثيرنمود.
اين مسئله فعلاً در حد تحقيقات و آزمايشگاه بوده و کاربرد عملی پيدا نکرده است. تحقیقاتی که در حال حاضر انجام می شود بیشتر روی این موضوع تکیه می کنند که تعدادی از موهای پشت سر فرد را گرفته و سلول های زایای ریشه مو را از آن ها جدا می کنند. سپس این سلول ها درمحیط کشت آزمایشگاه تکثیر پیدا کرده بطوريکه تعداد آنها به صدها هزار می رسد و در ضمن آنها را با عناصر دیگر ترکیب می کننند تا قدرت رشد آنها افزايش پيدا کند. بعداً این سلول ها در نواحی طاس بصورت تزریق زیر جلدی می شوند. سلول های تزریق شده تبدیل به موهای جدید گردیده و طاسی فرد برطرف می گردد. به اين متد جديد درمانی، روش FCI گفته می شود. اين روش جديد می تواند هم برای رشد و ضخيم شدن مجدد موهای ضعيف شده قبلی فرد مورد استفاده قرار گرفته و هم باعث رشد موهای جديد در مناطق کاملاً طاس و بدون مو گردد. نظر به اينکه در اين روش محدوديت تعداد موهای قابل کاشت وجود ندارد لذا اين اميد هست که بتوان در يک فرد کاملاً طاس که فقط دارای تعداد اندکی مو در پشت سرش است، يک سر پر از مو بوجود آورد. با اين متد همچنين می توان برای خانم های دارای ريزش مو بصورت گسترده و پخش نيز کاشت مو انجام داد. البته تا رسیدن به نتیجه مطلوب هنوز راه زیادی باقی مانده و این تکنیک در حال حاضر کاربرد عملی پیدا نکرده است.

10) ازموی نواحی ديگر (بجز پشت و اطراف سر) شامل ريش، زيربغل، منطقه تناسلی، سينه، پشت، شکم و دست و پامی توان بعنوان منطقه دهنده استفاده کرد.
موهای مناطق مختلف بدن دارای تفاوت های ساختاری و اساسی با يکديگربوده و لذانمی توان ازموی هرناحيه ازبدن بجای موی سراستفاده کرد. بهترين مو برای کاشت درمناطق طاس سر، موی ناحيه مشخصی ازپشت و اطراف سرمی باشد. موهای نواحی ديگراگرچه ازنظرتئوری می توانند مورد استفاده قرارگيرندولی به دلايل زير به درد اين کار نمی خورند:

الف) برداشت مو از اين نواحی برای بيمار بسيار مشکل و دردآور بوده و ناراحتی زيادی ايجادمی نمايد.

ب) اسکار(جوشگاه) محل برداشت مو از نواحی ديگر برخلاف پشت سر(که درزيرخواب موهای بالای محل برداشت مخفی می شود) مخفی نشده لذا هميشه آشکاراست.

ج) رشدموهای نواحی ديگرنسبت به موهای سراغلب کمتراست، اين موها معمولاً نازک و دارای رنگدانه کمی بوده، بطورکلی از نظرمشخصات رشدی و ظاهری تفاوت های زيادی با موهای سرداشته و لذا عمدتاً مناسب کاشت مو در سرنمی باشند.

د) ميزان هرزرفتن (پرت) موهای نواحی ديگرهم در زمان برداشت و هم درحين کاشت نسبت به موهای پشت سربالاتراست. به اين دلايل بهتراست هميشه ازموهای پشت سربه عنوان بانک مو استفاده نماييم و فقط در موارد استثنایی از موهای بدن استفاده کرد.

11) ازموی ديگران می توان برای کاشت مو استفاده کرد.
بدليل عدم تطابق خصوصيات بافتی و سيستم ايمنی ما بين انسان های گوناگون درصورت استفاده ازموهای شخص ديگراين موها پس زده می شوندو نمی گيرند.

غالباً اين سؤال پيش می آيدکه چرا پيونداعضا ديگربدن مانندکليه، قلب و غيره پس زده نمی شود؟ جواب اين است که اولاً احتمال پس زده شدن پيوند درمورد سايراعضا بدن هم وجودداشته و بالا است و ثانياً بيمار برای جلوگيری ازدفع عضو پيوندزده شده بايستی تا آخر عمرداروهای ضدسيستم ايمنی مصرف کند. يکی از عوارض مصرف اين داروها ريزش مو است ولی چون بيماربه عضو پيوندزده شده نيازدارد و ادامه زندگی وی وابسته به وجود عضو پيوندی است لذا مجبور است ريزش مو را تحمل نمايدولی درمورد پيوند مو اين مسئله صدق نمی کند.

12)کاشت موی طبيعی را می توان درهرسنی انجام داد.
با توجه باينکه ريزش موی مردانه يک فرآينددائمی و رو به گسترش می باشدو با درنظرگرفتن محدوديت هايی که درکاشت موی طبيعی وجوددارد بهتراست زمانی اينکار را انجام دهيم که اولاً به اندازه کافی از موها ريخته شده باشد (تا به کاشت مو جواب خوبی بدهد) و ثانياً ريزش موی شخص به يک مرحله پايدار و تقريباً ثابتی رسيده باشد. حداقل سنی که معمولاً برای انجام کاشت موی طبيعی درنظرگرفته می شود 30-25 سالگی است.

13) بايدبگذارم تاکاملاً طاس شوم و بعد برای کاشت مو مراجعه نمايم.
اين سؤالی است که اکثرمردان جوان مبتلا به طاسی خفيف ازپزشک می کنند. پاسخ به اين پرسش به فاکتورهای گوناگونی مثل سن بيمار، شدت و نوع طاسی، تاريخچه خانوادگی طاسی و بسياری عوامل ديگرداشته ولی بطورکلی بهتراست تصميم گيری را بعهده متخصص پوست خود گذاشته و اگر متخصص پوست به شما توصيه کردکه اين کار انجام داده و يا بالعکس آن را به تعويق بيندازيد حتماً گوش کرده و در صحبت های وی ترديد ننماييد.

14) کاشت مو با استفاده از ليزر بهتر از کاشت موی معمولی است.
برخی از پزشکان پس از انجام کاشت مو از ليزر برای بهبودی سريعتر زخم های موجود استفاده می کنند ولی ليزر ارتباطی به تکنيک برداشت و کاشت مو که مهمترين قسمت های کاشت موی طبيعی را تشکيل داده و نتايج کاشت مو به انجام درست آنها وابسته است، نداشته و اگر کسی ادعا می کند که با استفاده از ليزر برای شما کاشت موی بهتری انجام می دهد، قصد فريب شما را داشته و ادعای ايشان کذب می باشد.

یک فرد طاس چه زمانی بهتر است پیوند مو را انجام دهد؟

جواب به اين سؤال مشکل است. اکثراٌ اين عمل را زمانی انجام مي دهندکه به اندازه کافی از موها ريخته شده ولی هنوزکاملاً طاس نشده اند. درکل بهتراست فرد زمانی اينکار را انجام دهدکه نسبتاً جوان (45-25 سال) و از نظراجتماعی فعال است و مي خواهد درکار و زندگی پيشرفت نمايد. البته کاشت مو حتی دردهه های 6 و 7 زندگی نيزبه شرط اينكه فرد از نظر وضعيت كلي سلامتي مشكلي نداشته باشد، نتايج خوبی خواهدداشت.

در صورتی که شروع فرآيند نازک شدن موها و طاسی در اواخر نوجوانی و اوايل دهه بيست باشد، می توان باحتمال زياد پيش بينی کرد که اين فرد دچار طاسی شديد و کامل خواهد شد. در حاليکه اگر اين اتفاق در دهه سوم و چهارم زندگی بيافتد می توان تصور نمود که که فرد مبتلا به کم مويی وسيع و شديد نخواهد گرديد. اين مسايل همگی در تصميم گيری برای انجام يا عدم انجام کاشت مو در يک فرد متقاضی پيوند مو تأثير بسزايی دارند.

مناطق مختلف پوست سر که برای انجام کاشت موی طبیعی دارای اهمیت هستند عبارتند از:

الف) منطقه برداشت مو (بانک مو) منطقه خاصی از پشت سر (اکسی پوت) و طرفين سر را بانک مو می گويند. موهای اين مناطق دارای گيرنده هورمون مردانه (تستوسترون) نبوده و لذا تحت تأثير اثرات ريزش موی اين هورمون قرارنمی گيرند، بنابراين حتی در افرادی که دارای ژنتيک مثبت دال بر وقوع طاسی مردانه هستند، اين نواحی دچار ريزش مو نشده و يا اينکه خيلی کم دچار ريزش مو می گردند و معمولاً تا سنين بالا باقی می مانند. به همين دليل بهترين منبع (بانک) برای برداشت، موهای پشت و طرفین سرهرشخص می باشد و اين چيزی است که درطول سالها انجام کاشت موی طبيعی به اثبات رسيده است. نکته مهم اين است که اين موها حتی در صورت انتقال به نواحی طاس خاصيت عدم ريزش خود را حفظ کرده و نمی ريزند. بسته به مشخصات پوست و موی فرد در اين نواحی و روش انجام شده برای برداشت مو ( FUT و يا FIT ) سه الی چهار مرتبه می توان از اين بانک مو، برداشت نموده بدون اينکه مشکلی برای فرد بوجود آيد. با برداشت مو از اين ناحيه به روش FUT يک خط اسکار (جوشگاه) باريک در محل بوجود آمده که از نظر علم زيبايی ناپيدا بوده زيرا در زير خواب موهای پشت سر مخفی می شود. واضح است که در صورتی که فرد موهای سرش را از ته بزند، اين خط باريک ديده خواهد شد.

hair-transplantation-19

اسکارهای محل برداشت در پشت سر به روش FUT
اين خط مويی باريک در زير خواب موهای پشت سر بخوبی مخفی خواهد شد

این سؤال همواره از سوی بیماران مطرح می شود که آیا لازم است موهایم را برای انجام کاشت مو کوتاه کنم؟ پاسخ این سؤال بستگی به روش کاشت مو دارد. برای انجام متد FIT کوتاه کردن تقریباً کامل موهای بیمار الزامی بوده و بدون تراشیدن کامل موها انجام FIT غیرممکن می باشد. در مورد روش FUT قسمت برداشت مو در پشت سر را می توان کاملاً کوتاه نکرده بلکه فقط نواری را که می خواهیم برداشت کنیم با نمره چهار کوتاه کنیم که در این صورت حتی بلافاصله پس از اتمام عمل هم هیچکس متوجه برداشت نوار نخواهد شد. ولی در مورد قسمت کاشت بایستی این منطقه دارای موهای تقریباً کوتاه باشد (در حد نمره چهار) درغیر این صورت جاگذاری گرافت ها در لابلای موهای بلند موجود در محل کاشت بسیار مشکل می باشد. از طرف دیگر وقتی که موها را در منطقه کاشت کوتاه نکنیم شستشوی محل کاشت پس از عمل خیلی سخت شده و بایستی بیمار احتیاط زیادی کند تا آسیبی به موهای کاشته شده وارد نشود. بطور کلی نظر مؤلف کوتاه کردن کامل همه موهای سر با نمره چهار قبل از انجام کاشت مو می باشد البته همانطور که گفته شد این مطلب برای قسمت برداشت در پشت سر اجباری نبوده ولی در هر حال اگر انجام شود بهتر می باشد.

ب) مناطق کاشت مو
جلوی سر، منطقه بالای سر (قله سر) و منطقه وِرتکس نواحی از پوست سر هستند که درگیر روند طاسی مردانه شده و می توان در آن ها کاشت مو انجام داد. منطقه جلوی سر خود شامل سه قسمت است: خط موی جلوی سر، منطقه پشت خط موی جلوی سر تا قله سر و منطقه شقیقه ها. مسائل در رابطه با کاشت مو در خط موی جلوی سر قبلاً توضیح داده شده است. بسیاری از افراد جوان و کم سال با ریزش مو در شقیقه ها برای کاشت مو مراجعه کرده که به همان دلایلی که در قسمت های قبلی گفته شده است، این کار را زمانی می توان انجام داد که وضعیت ریزش موی فرد به یک حالت پایدار رسیده است یعنی 30 الی 35 سالگی و قبل از این سن کاشت مو در شقیقه ها گرچه انجام شدنی است ولی کار صحیحی نبوده و عاقلانه نمی باشد.

hair-transplantation-21

ریزش موی شدید و کامل در ناحیه جلوی سر
این شخص کاندید خوبی برای کاشت مو است.

hair-transplantation-22

این مرد 45 ساله دارای ریزش مو در شقیقه ها است
و مورد خوبی برای کاشت مو می باشد.

منطقه ورتکس ناحیه ای است مابین قله سر و بانک مو که موهای آن دارای خواب های متفاوتی هستند. ریزش مو در این منطقه معمولاً به شکل یک دایره بدون مو است. اگر در سن پایین که هنوز وضعیت ریزش مو در این منطقه ثابت و پایدار نشده است، اقدام به کاشت مو در ورتکس نماییم، بدلیل پیشرفت روند طاسی مجدداً اطراف دایره کاشته شده، خالی گردیده و منظره زشتی بوجود می آید لذا انجام کاشت مو در منطقه ورتکس در سن پایین کار بسیار اشتباهی می باشد.

hair-transplantation-23
hair-transplantation-24

کاشت موفقیت آمیز مو در منطقه ورتکس

به عنوان یک اصل کلی، برای مناطق سه گانه ریزش مو در سر بایستی زمانی کاشت مو را در نظر گرفت که طاسی قابل ملاحظه و شدید در این مناطق بوجود آمده و سن فرد هم حداقل 25 ساله باشد. البته حتی برای این قانون کلی هم استثنائاتی وجود دارد و در هر حال بهتر است همیشه حقیقت امر را از متخصصین پوست دارای سابقه و تجربه کاری کافی در کاشت موی طبیعی جویا شده و هیچگاه به صرف تبلیغات و وعده و وعیدهای افراد غیرمتخصص دست به انجام پیوند مو زده نشود زیرا با این کار شخص در راهی قدم می گذارد که انتهایش جز تباهی و پشیمانی چیزی نخواهد بود. کافی است سری به دادگاه های جرایم پزشکی بزنید تا صحبت های دلسوزانه مؤلف را بخوبی متوجه شوید.

hair-transplantation-25

ریزش قابل ملاحظه مو در نواحی جلوی سر و قله سر
این اشخاص کاندید عالی برای کاشت موی طبیعی هستند.

hair-transplantation-26

ریزش مو فقط در ناحیه جلوی سر
با توجه به اینکه پوست سر از لابلای موها دیده می شود کاشت مو در این فرد قابل انجام است

hair-transplantation-27

درروش FUT (میکروسرجری) با بیحسی موضعی و بدون احساس درد یک نوار از بانک مو برداشته می شود. منطقه برداشت مو بصورت یک مستطیل است که نمای آن را درشکل ملاحظه می فرمایید.

hair-transplantation-28

محل برداشت مو درپشت سر (بانک مو)

دقت در محل برداشت از بانک مو بسیارمهم است. اگر موها بالاتر یا پایین تر از ناحیه مناسب برای برداشت مو، برداشته شوند و یا ازموهای جلوی گوش ها (ناحیه گیجگاهی) استفاده شود، با پیشرفت طاسی درآینده (که احتمال آن زیاداست) اسکارمحل برداشت که تابحال با موهای پشت و طرفین سرپوشیده شده و پنهان می گردید، آشکارگشته و بخوبی قابل رؤیت خواهد بودو درضمن احتمال ریزش موهای کاشته شده در آینده می رود، زیرا این موها دارای گیرنده هورمون های مردانه می باشند. لذا دربرداشت موهای این منطقه بایستی دقت کافی بعمل آمده و از محل مناسب برداشت مو انجام شود.

طول نوارقابل برداشت ازپشت سر30-20 سانتیمترو عرض آن 18 -10 میلیمتراست. ابعاداین نوارمحدودیت داشته زیرا بایستی طول و عرض آن طوری انتخاب شودکه آسیبی به پوست پشت سروارد نیآمده و پوست تحمل کشش آن را داشته باشد و ازآن مهمتر به بخیه های پشت سر (که البته بسیارظریف هستند) فشاری وارد نیامده تا اسکار(جوشگاه) بخیه فوق به صورت یک خط مویی درآمده و معلوم نباشد. عوامل متعددی درایجاد شکل نهایی اسکارمحل برداشت از پشت سر دخالت دارند شامل:

الف) رعایت تکنیک صحیح جراحی و استفاده از نخ بخیه مناسب و ظریف

ب) حفظ بهداشت محل برداشت مو درحین کار و روزهای پس از عمل.

پ) کشش پوست بیمار.

ت) درنظرگرفتن محل مناسب برای برداشت.

ث) بیماری های زمینه ای درشخص مثل اختلالات مادرزادی درساختارکلاژن (ملکول ترمیم زخم)که دراین صورت جوش خوردن محل بخیه با اشکال همراه خواهدبود.

ج)برداشت های قبلی از بانک موی فرد که پوست را سفت و غیرقابل انعطاف می کند.

چ) مراقبت صحیح از منطقه برداشت درروزهای پس ازکاشت مو

معمولاً به بیمار توصیه می شود که برای دو هفته پس ازکاشت مو منطقه برداشت در پشت سر را با حوله گرم ومرطوب به دفعات درطول روز وشب کمپرس نموده و در همین مدت از خم کردن سر ازناحیه گردن رو به جلو پرهیز شود. شستشوی مرتب این ناحیه نیز اهمیت بسزایی دارد. درصورت رعایت نکات فوق معمولاً محل برداشت به شکل یک خط مویی نازک درآمده که درزیرخواب موهای پشت سر مخفی شده و معلوم نمی باشد. به عبارت دیگر پس از انجام کاشت مو و وقتیکه التهابات و قرمزی محل برداشت برطرف شد، بصورت عادی هیچکس متوجه محل برداشت نخواهد شد مگر اینکه موها از ته تراشیده شوند که حتی در آن زمان هم فقط یک خط باریک اسکار دیده می شود. برداشت نوار فوق در صورتیکه به درستی انجام شود، هیچگونه آسیبی به اعصاب و عروق اصلی پوست سر وارد نمی کند زیرا سطح برش در بالای عروق و اعصاب مهم پوست قرار دارد.

hair-transplantation-29

در این بیمار برداشت مو از ناحیه پایین تر از منطقه درست برداشته شده است نتیجه کار این است که نه تنها اسکار محل برداشت زشت و بدمنظره می شود بلکه موهای کاشته شده هم بزودی دچار ریزش می شوند

سپس این نوار به قطعات کوچک تقسیم می گردد بطوریکه در هرقطعه 3 – 1 تارمو وجود داشته باشد (به هرقطعه یک گرافت گفته می شود). گرافت های حاصله درمحلول سرم نمکی خنک قرارداده می شوند. دراین محلول خنک می توان گرافت ها را تا 4-2 ساعت زنده و بدون آسیب به بافت های حیاتی آن نگهداری نمود.

گرافت چیست؟

بطور طبيعی موها نه بصورت تکی بلکه به شکل واحدهای فوليکولی از پوست سرخارج می شوند. هر واحد فوليکولی از3- 1 تارموی ضخيم،2- 1 تارموی کرکی، اعصاب و عروق خونی، بافت چربی نگهدارنده و عضله مخصوص مو تشکيل شده است.

تراکم واحد فوليکولی در پوست سرآسيايی ها بطور متوسط يکصد عدد در هر سانتيمتر مربع است که اکثرآنهادارای دو تارمو هستند. حدود بيست درصد واحدهای فوليکولی فقط دارای يک تارمو می باشند. هر شخص بطور متوسط دارای 15-12 هزار واحد فوليکولی در پشت و طرفين سر می باشدکه می توان پنجاه درصدآنها را بدون اينکه طاسی درمحل برداشت مشخص گردد، برداشت نمود. پس بانک موی يک فرد نرمال حدود 15-12 هزار تار مو جهت کاشت به دست می دهد. البته در مورد اين آمار و ارقام اما و اگرهای زيادی وجوددارد و لذا هيچگاه به تبليغات دروغين افراد در مورد برداشت تعداد زيادی مو اعتماد نکنيد و حقيقت امر را فقط از متخصصين پوست متبحر در کاشت مو جويا شويد.

در جريان کاشت موی طبيعی موها بصورت واحدهای فوليکولی (ميکروگرافت) از پشت سر برداشته شده و کاشته می شوند و لذا طبيعی ترين نتيجه پيوند مو بوجود می آيد زيرا:

1) امکان رعايت دقيق زاويه رويش مو از پوست وجوددارد.

2) شکاف لازم در پوست سربرای قراردادن (کاشت) ميکروگرافت بسيارظريف و کوچک است و لذا عروق خونی پوست آسيب نديده و خون رسانی به موهای کاشته شده مختل نمی گردد. ظريف بودن شکاف فوق موجب می شودکه پس از بهبودی محل شکاف اسکار (جوشگاه) بوجود نيامده، حفره پوستی در محل کاشت ايجاد نگردد و پوست ناهموار نشود(صاف باقی می ماند).

3) بدليل حفظ عروق خونی و اعصاب مو در واحد فوليکولی امکان بقای موهای کاشته شده بسياربالا است.

4) ميزان هرزرفتن (پرت) موها ناچيزمی باشد.

hair-transplantation-2

گرافت های آماده کاشت مو

پيوند موی طبيعی يک حوزه جالب توجه و ديناميک درطب بوده و نتايج درمانی آن درسالهای اخير تغييرات شگرفی کرده است که اين امر عمدتاٌ بدليل پيشرفتهای تکنيکي درچندسال اخيراست. کاشت موی طبيعی يک عمل جراحی سرپايی است که در صورت رعايت نکات فنی، انتخاب درست بيمار و وجدان پزشکی باعث درصد بالايی از رضايتمندی بين پزشکان و بيماران می گردد. با اين حال ميزان آگاهی عمومی نسبت به پيوند موی طبيعی و نتايج مطلوب آن بسيار پايين است.

hair-transplantation-3

سپس منطقه طاس (گيرنده مو) ابتدا تحت بيحسی کامل درآمده و مقداری محلول سرم نمکی در زير آن تزريق شده تا پوست ورم کرده و ايجاد شکاف و جاگذاری گرافت ها راحت تر انجام شود. سپس با استفاده از تيغ های خيلی نازک وکوچک شکاف های بسيارظريف و متعدد در مناطق طاس ايجادمي گردد. محور طولی اين شکاف ها و زاويه و عمق فرورفتن تيغ برای هرمنطقه از موضع کاشت مو متغير بوده و دقت دراين مرحله است که نتيجه نهايي کاشت مو را مشخص می نمايد. مهمترين فاکتوردرمورد جهت مويي که بعد ازکاشت درمی آيد، زاويه شکافی است که ايجاد مي شود بعبارت ديگر هرزاويه و جهتی که درزمان درست کردن شکاف ايجادشود موی درحين کاشت هم ازآن تبعيت مي کندو متعاقبا مو با همان جهت از پوست بیرون آمده و رشد می کند. به صورت معمول بايستی جهت شکاف ها موازی جهت رشد موهای موجود فرد بوده و يا از جهت موهای قبلی فرد در همان منطقه تبعيت نمايد و عمق آن هم 6 – 4 ميليمتر می باشد.

سپس منطقه طاس (گیرنده مو) ابتدا تحت بیحسی کامل درآمده و مقداری محلول سرم نمکی در زیر آن تزریق شده تا پوست ورم کرده و ایجاد شکاف و جاگذاری گرافت ها راحت تر انجام شود. سپس با استفاده از تیغ های خیلی نازک وکوچک شکاف های بسیارظریف و متعدد در مناطق طاس ایجادمی گردد. محور طولی این شکاف ها و زاویه و عمق فرورفتن تیغ برای هرمنطقه از موضع کاشت مو متغیر بوده و دقت دراین مرحله است که نتیجه نهایی کاشت مو را مشخص می نماید. مهمترین فاکتوردرمورد جهت مویی که بعد ازکاشت درمی آید، زاویه شکافی است که ایجاد می شود بعبارت دیگر هرزاویه و جهتی که درزمان درست کردن شکاف ایجادشود موی درحین کاشت هم ازآن تبعیت می کندو متعاقبا مو با همان جهت از پوست بیرون آمده و رشد می کند. به صورت معمول بایستی جهت شکاف ها موازی جهت رشد موهای موجود فرد بوده و یا از جهت موهای قبلی فرد در همان منطقه تبعیت نماید و عمق آن هم 6 – 4 میلیمتر می باشد.

hair-transplantation-30

شکاف های ایجادشده (به نمای نامنظم شکاف ها توجه شود)

پس از آن هرگرافت در یک شکاف قرارداده می شود. این مرحله بسیار وقت گیر بوده و حدود 4 – 3 ساعت طول می کشد. بهتراست موهای کاشته شده 4- 3 میلیمتربلندی داشته باشند. انتقال گرافت ها ازمحلول نمکی خنک به داخل شکاف ها با پنس های بسیارظریف و نازک انجام می شود تا آسیبی به آنها وارد نیاید. زمان انتقال برای هرگرافت نبایستی از 3-2 دقیقه تجاوزنماید و در طول این مدت هم گرافت فوق مرتب توسط سرم نمکی خنک خیس نگه داشته می شود تا ازخشک شدن آن جلوگیری شود زیرا یکی از شایع ترین علل نگرفتن گرافت های پیوندزده شده خشک شدن آنها در حین انتقال و کاشت در شکاف ها است.

hair-transplantation-31

گرافت های کاشته شده (به نمای نامنظم کاشت دقت شود)

برای حصول بهترین نتیجه گرافت های تک مویی درقسمت خط رویش موکاشته می شوند زیرا این بخش از سر به طور طبیعی دارای موهای تکی است. گرافت های دو تایی و سه تایی در عقب خط رویش مو در جلوی سرکاشته می شوند تا نتیجه کاملاً طبیعی بوجودآورده شود. گرافت های 4 و 5 تارمویی خیلی نادر هستند ولی در صورت وجود از آنها برای منطقه ورتکس استفاده می شود.

hair-transplantation-32

در مدت زمان چند ساعته کاشت مو، بیمار می تواند به تماشای فیلم مورد علاقه اش بپردازد، موسیقی گوش کند و یا مطالعه کند. تعدادی از افراد هم مایل هستند که به جریان عمل دقت کرده و حتی گاهی خود را مشغول شمارش گرافت های کاشته شده می کنند. بهر حال عمل با راحتی کامل بیمار پیش رفته و ایشان هیپگونه دردی نخواهند داشت. درپایان عمل آخرین بازبینی هاانجام شده تامطمئن شویم که گرافت ها کاملاً در منافذ قرارگرفته اندو هیچکدام ازآنها بیرون نزده و یا خارج نشده اند و خونریزی هم وجود ندارد. پس از اتمام کار، سر بیمار پانسمان می شود. پانسمان کردن کمک به کنترول خونریزی پس از عمل کرده، موضع کاشت مو را از آسیب های احتمالی حفظ می کند و در کل برای آرامش و رفع استرس پس از عمل در بیمار مفید است. پانسمان روز بعد باز می شود و پس از آن بهتر است که سر بیمار باز بوده و در معرض جریان هوا و آفتاب باشد. عرق کردن زیاد برای موضع کاشت مو ضرری ندارد. مسایلی مثل آلودگی هوا و گرد و غبار در محل کار در حد متعارف ارتباطی به نتایج کاشت مو ندارند.

حسن بزرگ FUT اين است که دريک جلسه 6-4 ساعته 4 – 3 هزار تار مو (يا به عبارتی در حدود 2000-1500 گرافت) کاشته شده و لذا اتلاف وقت وی نسبت به FIT خيلی کم است. بزرگترين مزيت FUT کيفيت بالای موهای برداشته شده (نسبت به FIT ) است بدين معنی که موها درFUT دارای چربی دورفوليکولی بيشتری بوده و باصطلاح چاق تر هستند و همين چربی بيشترنقش بسيار مؤثری در بقای فوليکول موی جداشده از ناحيه دهنده مو دارد. به همين دليل بهتراست برای جلسه اول کاشت مو و بخصوص مواقعی که تراکم بالا مورد نيازاست و يا اينکه می خواهيم کاشت مو را برای جلوی سر و خط رويش مو انجام دهيم از روش FUT استفاده کنيم.

با هرروشی که کاشت مو انجام شود برای 3 – 2 هفته موهای کاشته شده رشد کرده که اين مطلب مؤيد گرفتن موهای پيوند زده شده بوده و خوشحال کننده می باشد. سپس موها وارد فاز استراحت شده و می ريزند البته ريشه مو سالم و زنده است. رشد مجدد موها پس از 4 – 3 ماه آغاز شده و حدود سه ماه ديگر طول می کشد (يعنی در مجموع 6 ماه) تا موها کاملاً رشد نمايند و مجدداً سه ماه ديگر زمان لازم است تا موهايی که درآمده اند، شکل و حالت بخود گرفته و کاملاً شبيه موهای طبيعی گردند. در اين زمان اگر همه فاکتورها رعايت شده و کار بصورت حرفه ای انجام شده باشد، اگرچه تراکم موهای کاشته شده کمتر از تراکم طبيعی می باشد ولی نمای منطقه کاشت کاملاً عادی بوده و هيچکس متوجه کاشت مو در فرد نخواهد شد مگر اينکه در موهای شخص خيلی دقت شود. بعبارت ديگر اگر در همان نگاه اول به شخص بگويند که چه موهای قشنگی برايتان کاشته اند بدين معنی است که ديگران متوجه کاشت موی فرد شده اند و لذا کار وی حرفه ای نبوده است.

hair-transplantation-37

تستهای آزمایشگاهی قبل از عمل

CBC – BS – BUN – Cr – AST – ALT – Alk Ph – BT – PT – PTT – CT – HIV Ab – HCV

Ab

HBS Ag & Ab – Blood group & Rh

توصیه های قبل از عمل

برای ده روز قبل (و بعد از) پیوند ازمصرف عوامل زیر خودداری شود:

مشروبات الكلی، داروهای مسكن و ضددرد مثل قرص آسپرین، بروفن، ایندومتاسین (استامینوفن اشكالی ندارد)، قرص ویتامین E ، داروهای ضدانعقاد خون مثل وارفارین و هپارین، سیر خوراکی و سیگار.

در صورتیکه داروی خاصی را بطور مرتب مصرف می کنید و یا بیماری مهمی دارید حتماٌ در جلسه مشورت ابتدایی این موضوع را به پزشک اطلاع دهید زیرا در این موارد لازم است یک برگه مبنی بر بلامانع بودن انجام عمل جراحی کاشت موی طبیعی با توجه به نوع بیماری و دارویی که برای آن مصرف می شود از سوی پزشک معالجتان برای کلینیک کاشت مو ارائه دهید. توجه داشته باشید که مصرف برخی داروها با انجام کاشت مو تداخل داشته و لازم است قبل از پیوند مو استفاده از آن دارو را قطع نمایید و لذا اگر طبق صلاحدید دکتر معالجتان نتوان استفاده از آن دارو را قطع نمود بدین معنی است که کاشت موی طبیعی برای شما امکان پذیر نمی باشد تا زمانی که بیماری اتان خوب شده و نیازی به مصرف دارو نداشته باشید. کلیه سؤالات و مشکلات احنمالی خود را که فکر می کنید با کاشت موی فعلی شما ارتباط دارند قبل از انجام کار با دکترمطرح نموده تا با اطمینان خاطروآرامش کار را شروع نموده و بعداً مشکلی برای شما پیش نیاید.

قبل از مراجعه سر خود را با شامپو بطوركامل چند بار بشویید. وعده غذای قبل از پیوند مو مختصر ولی مقوی بوده و از نوشیدن مایعات زیاد و چای قبل از کاشت مو خودداری کنید. قبل از انجام كار تمامی زیورآلات (انگشتر،گردنبند، النگو،گوشواره و غیره) و ساعت خود را دربیاورید. بدلیل اثر داروهای بیحسی و استرس عمل، رانندگی بلافاصله پس از کاشت مو به صلاح بیمار نبوده و لذا توصیه می شود که اتومبیل به همراه نیاورید.

لازم است که بیماران محترم نوبت خود را رعایت کرده و حتماً سروقت در کلینیک حاضر باشند. در صورتیکه فرد به دلایلی قادر به حضور در کلینیک در روز و ساعت تعیین شده نیست حتماً در روزهای قبل این موضوع را اطلاع داده تا حق دیگر متقاضیان کاشت مو ضایع نگردد.

داروهای لازم برای کاشت مو

قبل از عمل

1.قرص سیپروفلوکساسین پانصد میلی گرم یک عدد هر 12 ساعت از دو روز قبل تا چهار روز بعد از عمل یعنی درمجموع برای هفت روز.

2.آمپول دگزامتازون یک عدد تزریق عضلانی عصر روز قبل از عمل. درموارد خاصی طبق دستور پزشک بجای آمپول دگزامتازون ازقرص پردنیزولون پنج میلی گرمی استفاده می شود.

بعداز عمل

مسکن خوراکی بصورت قرص استامینوفن کدئین یک عدد بلافاصله پس از کاشت مو و یک عدد قبل از خواب. توجه داشته باشید که در روز های بعد از کاشت مو معمولاً دردی وجود نخواهد داشت و لذا لزومی به مصرف مسکن نمی باشد.

مراقبت های پس ازکاشت مو

کمپرس یخ برروی پانسمان موجود درمنطقه کاشت در قسمت جلوی سر ساعتی یکبار هر نوبت بیست دقیقه بلافاصله پس از اتمام کاشت مو تا وقت خوابیدن در روز اول مفید بوده و توصیه می شود.

برای دو هفته محل برداشت مو در پشت سر را بطور مرتب در طول روز و شب گرم و مرطوب نگه دارید. کمپرس با حوله گرم و خیس و یا اسفنج مرطوب و گرم برای این منظورمفید هستند.گرم و مرطوب نگه داشتن موضع برداشت مو کمک شایانی به بهبود سریع تر زخم هاکرده و اسکار(جوشگاه) محل برداشت نیزکمتر مشخص خواهدشد. در دو هفته اول پس از FUT بهتراست که فرد از خم کردن سر خود در جهت رو به جلو خودداری نماید زیرا با این کار به پوست پشت سرکشش بیشتری واردشده و لذا امکان برجای گذاری جوشگاه (اسکار) محل برداشت مو در پشت سرافزایش می یابد.

بهتراست که پس از کاشت مو مابقی روز را درمنزل استراحت کرده و در چند شب اول هنگام استراحت دو بالش نرم طوری زیر سرقرار داده شودكه به حالت نیمه نشسته بخوابید. برای یك هفته از انجام اعمالی که ممکن است باعث خونریزی در محل کاشت مو شوند اکیداٌ خودداری شود مثل کارهای سنگین كه نیاز به زور زدن و فشارآوردن زیاد دارد، حركات سریع و سرفه های شدید و خم شدن زیاد در حالت ایستاده مانند بستن بندکفش یا برداشتن اجسام از روی زمین.

روز بعد از پیوند جهت برداشت پانسمان سرمراجعه شود. پس ازشستشوی اولیه درکلینیک لازم است كه محل کاشت مو روزانه با شامپوی بچه بصورت ملایم و با فشارکم شسته شود. طریقه صحیح شستشوی سرآموزش داده خواهدشد. شستن مرتب سربخصوص در منطقه کاشت از اهمیت زیادی برخورداراست و برخلاف تصور بیماران اگر به درستی انجام شود نه تنها موجب بیرون آمدن موهای کاشته شده نخواهد شد بلکه باعث زدوده شدن لکه های خون، بتادین، دَلَمه و سایرآثار بجامانده از جراحی نیز شده و خارش احتمالی پس ازکاشت مو را نیز تخفیف می دهد.

hair-transplantation-39

منطقه کاشت مو با شستشوی خوب یک هفته بعد از عمل

اگربیمارسرش را خوب بشوید 4-3 روز بعداز عمل منطقه کاشت موکاملاً تمیز بوده فقط کمی قرمز و ملتهب است ولی درصورت عدم شستشوی کافی منطقه کاشت مو پراز پوسته، شوره و چربی است و لذا احتمال داردکه بعداً دچارجوش های چرکی و کیست مویی شود که درمان آنها بسیارسخت است و احتمال آسیب رسیدن به موهای کاشته شده نیز می رود.

hair-transplantation-40

منطقه کاشت مو با شستشوی خوب دو هفته بعد از عمل
موهای کاشته شده در حال ریزش هستند

hair-transplantation-41

نمونه ای از شستشوی بد محل کاشت مو

معمولاً 2 – 1 هفته طول می کشد تا قرمزی و التهاب سربرطرف گردد. برای پوشانیدن محل کاشت می توانید از کلاه معمولی استفاده کنید.کلاه بایستی لبه دار، ازجنس پارچه ای قابل شستشو، نرم و تا حدامکان گشاد بوده بطوریکه با موهای کاشته شده تماس نداشته باشد.کلاه را بایستی هرروز بشویید.

كَبَره (کِراست) هایی كه در محل كاشت مو وجوددارند با شستشوی ملایم روزانه و درعرض چندروز خودبخود افتاده و لذا ازكندن و دستکاری آنها اكیداً خودداری شود.کلاه گیس درهفته اول ممنوع و درصورتیکه بیمار بخواهد درهفته دوم ازآن استفاده نماید بهتراست که از 12 ساعت در روز بیشترنباشد. ا زهفته سوم کلاه گیس آزاد است.

فعالیت بدنی شدید و ورزش تا یک هفته ممنوع و سپس ورزش سبک (بجزشنا) با احتیاط از نظرضربه به سرآزاد است. پس از دو هفته همه نوع ورزش مجاز می باشد. قراردادن منطقه کاشت مو در معرض هوای آزاد و نور خورشید بسیار مفیدمی باشد. بعد از کاشت موی طبیعی مرخصی از محل كار لازم نبوده، معمولاٌ مشکل خاصی پیش نیامده و فرد می تواند یک الی دو روز بعد به سرکارش بازگردد.

درتکنیک FUT دو هفته بعد از کاشت مو بخیه های پشت سر توسط پزشک کشیده می شوند. نخ بخیه ازجنس نایلون بسیار ظریف بوده و بخیه از نوع متداوم ( Running ) است. کشیدن بخیه ها بسیارراحت و آسان است و درد ندارد ولی بایستی حتماً توسط پزشک انجام شود. محل کشیدن بخیه ها بصورت طبیعی مقداری التهاب داشته و متورم است که ظرف چند روز برطرف می گردد.

hair-transplantation-42

منظره محل برداشت مو در روش FUT پس از کشیدن بخیه ها قرمزی و التهاب فوق به سرعت و با کمپرس گرم برطرف می گردد

بطور کلی دو هفته پس از انجام کاشت مو به هر روشی که باشد، همه چیز به حالت طبیعی برمی گردد بدین معنی که شستشوی سر به صورت عادی و با فشار معمولی آب انجام شده و فعالیت های روزمره و ورزشی فرد نیز عادی می گردد.

عوارض پس از کاشت مو

1 ) تورم پوست:گاهی تورم خفیف درپیشانی رخ می دهدکه به دلیل تزریق مایعات درزیر پوست سر درجریان کاشت مو می باشد. اقدامات ذیل برای کاهش بروز تورم مفید هستند: رعایت حالت نیمه نشسته درحین خواب در چند شب اول، عدم استفاده ازدارو (بغیرازداروهای تجویزشده) برای دو هفته، کمپرس یخ در محل پیشانی (روی پانسمان) ساعتی یکبار هر نوبت بیست دقیقه بلافاصله پس از کاشت مو تا زمان خوابیدن (فقط برای روز اول) و استفاده ازهدبند (برای افزایش جذب مایعات). در هرصورت تورم (حتی اگر شدید هم باشد) اهمیتی نداشته و خود بخود خوب می شود. درمواردی تورم شدید بوده و گاهی حتی دورچشم ها را هم درگیر می کند. در این مواقع لازم است با پزشک خود مشورت نمایید تا درمان مقتضی انجام شود.

2 ) خونریزی:معمولاٌ خفیف است و درکمتراز نیم درصد موارد رخ می دهد.کمپرس سرد در محل خونریزی، پانسمان فشاری و رعایت حالت نیمه نشسته مفید هستند.

3 ) بیحسی و مور مور شدن خفیف درمنطقه دهنده مو که زودگذربوده و خودش خوب می شود. بدلیل این بیحسی گاهی به سر بیمار ضربه هایی وارد شده و خودش متوجه نمی شود و از این نظربایستی خیلی مراقب باشد بخصوص درحین سوار و پیاده شدن ازاتومبیل. در موارد نادی بیحسی هفته ها طول می کشد تا خوب شود. گرم نگه داشتن موضع در رفع سریع تر بیحسی بسیار مؤثر است.

4 ) حساسیت به داروهای مصرفی که نادراست.

5 ) اختلاف بین موهای پیوندزده شده و موهای قبلی وی از نظر میزان مجعدبودن، رنگ و قطر موها که همگی موقتی بوده و با گذشت زمان مرتفع می شوند.

6 ) دردمنطقه دهنده یا گیرنده مو که اغلب خفیف و زودگذربوده و با مصرف قرص مسکن (طبق تجویز پزشک) سریعاٌ برطرف می گردد. با متدهای جدیدکاشت مو سردردهای شدید(که قبلاٌ دیده می شد) به هیچ عنوان رخ نمی دهند.

7 ) خارش:شایع است و بدلیل خوب نشستن سر و یا روند ترمیم زخم های پوست رخ می دهد. خارانیدن محل برداشت اهمیتی ندارد ولی در مورد محل کاشت ممکن است موجب آسیب به گرافت های کاشته شده گردد و لذا این کاردر دو هفته اول ممنوع است. شستشوی مرتب، مرطوب کردن محل کاشت مو با سرم نمکی خنک، لوسیون بتامتازون و قرص آنتی هیستامین مفیدمی باشند.

8 ) کَبَره(کِراست) درمحل کاشت مو: معمولاٌ درچند روز اول رخ می دهد و بدلیل ترشح سرم منعقدشده و خون از دورگرافت ها است. کراست ها مشکلی برای موهای پیوند زده شده بوجود نیاورده و خودشان بتدریج می افتند. تمیزکردن و خوب شستن (البته با احتیاط) درمنطقه کاشت مو برای جلوگیری از بروز کراست بسیار مهم است.کراست ها را نبایستی کند زیرا باعث کنده شدن فولیکول پیوند زده شده می شود.

hair-transplantation-43

اگر شستشوی سر بدرستی انجام شود منطقه کاشت اینطور تمیز و مرتب خواهد بود

9 ) پوسته ریزی سر: گاهی اوقات رخ داده و عمدتاً بدلیل خوب نشستن سر ناشی از احتیاط بیش از حد فرد است که می ترسد موهای کاشته شده کنده شوند. گاهی هم بدلیل وجود الکل در محلول ماینوکسیدیل است. در هر صورت اهمیتی نداشته و خودبخود بهبود می یابد.

10 ) جابجا شدن و یا بیرون آمدن گرافت ها: این وضعیت بصورت خفیف شایع بوده و اهمیتی ندارد. علت آن خارانیدن موضع، ضربه (مثل ضربه خوردن به سردرحین سوار و پیاده شدن از اتومبیل )،کشیدن گرافت ها توسط بیمار، برس و شانه زدن شدید موهای خشک، زیادخم شدن درحالت ایستاده، زورزدن، مالش شدید درحین شستشو و فشار زیاد آب دوش رخ می دهد.

11 ) جوش چرکی: تعدادکمی جوش چرکی همیشه ایجادشده و اهمیت خاصی ندارند. زمان ایجاد این ضایعات ازچندهفته تا 4- 2 ماه بعد از عمل است. برای جلوگیری از بروز جوش منطقه کاشت مو باید خوب، تمیز و مرتب با شامپو شسته شود. استفاده ازکمپرس گرم و مرطوب و آنتی بیوتیک موضعی و درصورت عدم جواب دهی آنتی بیوتیک خوراکی و گاهی بازکردن و تخلیه جوش ها از اقدامات درمانی برای جوش ها هستند.

تصحيح کاشت موی قبلی که بصورت نادرست انجام شده است

درمواردی به بیمارانی برخورد می کنیم که سال ها قبل و با متدهای رایج آن زمان (کاشت با گرافت های بزرگ حاوی 20 – 15 تارمو) تحت عمل جراحی کاشت موی طبیعی قرار گرفته اند. در این موارد می توان با پانچ های مخصوص گرافت های بزرگ کاشته شده را درآورده و آنها را به قطعات کوچکتر تقسیم و سپس مجدداً کاشت را انجام دهیم و در همین زمان با برداشت مجدد از پشت سر وی و استفاده از میکروگرافت تراکم بالاتری برای وی ایجادنماییم.

ولی مشکل بزرگتر، کاشت موی امروزی توسط شیادانی است که نه اطلاعات علمی و عملی لازمه را دارند و نه شرافت پزشکی و وجدان انسانی. موارد خطا در کاشت مو گاهی در منطقه برداشت مو دیده شده ولی عمدتاً در منطقه کاشت مو مشاهده می گردد. در این مواقع اگر باصطلاح خرابکاری خیلی شدید نباشد می توان اعمال جراحی ترمیمی را انجام داده و نیز با استفاده از کاشت موی طبیعی بصورت صحیح و علمی تا حدی به بیمار کمک کرد ولی در مواردی هیچ کاری نمی توان انجام داد و شخص مجبور است یک عمر با ماحصل کار نادرست قبلی بسازد و بسوزد.

hair-transplantation-44

اسکارهای زشت بدلیل برداشت نادرست و غیرعلمی از پشت سر
این ضایعات تا حد زیادی قابل ترمیم و اصلاح هستند

hair-transplantation-45

کاشت مو بصورت عروسکی با گرافت های درشت
این وضعیت قابل اصلاح است ولی مشکلات خاص خود را دارد

hair-transplantation-46

در این بیمار نگون بخت اسکارهای وسیع در جلو و طرفین سر ایجادشده است
برای این فرد متأسفانه کار خاصی نمی توان ایجاد کرد

نکات بسیارمهم

1 ) همانطورکه گفته شد موهای كاشته شده در چند روز اول بعد از کاشت مو، شروع به رشدكرده و بلندترمی شوند ولی معمولاً پس از 3 – 2 هفته این موها وارد حالت استراحت شده و بتدریج می افتند. رشد مجدد موهای كاشته شده به تدریج وآهسته از سه ماه بعد شروع و رشدکامل موها حدود 9-6 ماه بطول می انجامد.

موهای جدید در ابتدا نازک و کم رنگ بوده و ممكن است با سرعت های متفاوت رشدكرده و نیزگاهی از نظررنگ, ضخامت و قوام در اوایل رشد با یكدیگر فرق دارند ولی در اكثر موارد این مسائل همگی رفع می گردند.

2 ) در افرادیكه موهای كم پشت و نازك دارند (و اكثریت بیماران كاشت مو را همین افراد تشكیل می دهند) حدود یك ماه پس از پیوند ممكن است موهای قبلی وی نیز در اثراسترس، داروهای تجویزشده و گاهی هم بدلایل نامعلوم وارد حالت استراحت شده و بریزند. این ریزش مو طبیعی بوده و بدلایل نامعلوم درخانم ها بیشتر رخ می دهد. این وضعیت ممكن است6- 4 ماه طول بكشد و در جریان آن ظاهراً محلی كه موها كاشته شده است بنظركم پشت ترمی آید. این كم پشتی ناراحت کننده ولی موقتی بوده و با بیرون آمدن موها از حالت استراحت و رشد موهای كاشته شده, نمای محل كاشت مو به حالت عادی در می آید.

معمولاً برای تقویت موهای قبلی فرد از داروهای تقویت کننده مو مانند ماینوکسیدیل، فیناستراید و انواع مواد مغذی مو و ویتامین ها به مدت شش ماه الی دو سال استفاده می شود. بدلیل اثر موقتی محلول ماینوکسیدیل و قرص فیناستراید در اکثریت موارد لازم است که مصرف این داروها برای مدت های طولانی (گاهی همه عمر) ادامه پیدا کند. بیماران محترم بایستی توجه کنند که تقویت کردن موهای قبلی فرد در زیباتر نشان دادن نتیجه کاشت مو تأثیر بسزایی داشته و همیشه توصیه به استفاده از آنها می شود. دلیل این امر آن است که موهای ظریف و نازک قبلی فرد (که مابین موهای کاشته شده قرار دارند) با این داروها ضخیم تر و پررنگ تر شده و لذا نمای منطقه کاشت را بهتر می کنند.

3 ) پس ازاینكه مـوهای كاشته شده رشدكردند، می توان آنها را شست،كوتاه کرد، سشوار کشید و شكل و فرم داد. بطورکلی 12- 9 ماه پس ازپیوند قسمت طاس کاملاٌ حالت و رشد طبیعی خود را بدست می آورد.

4 ) درهرجلسه کاشت موی طبیعی بسته به روش انجام شده (FUT یا FIT) 8 – 4 هزار تارمو کاشته می شود.

5 ) موهایی كه درحال حاضر(قبل ازکاشت مو) درناحیه كم مو وجوددارند, ممكن است به مرور زمان و درطی سالهای آینده (به همان دلیلی كه ازقبل موها دچاركم پشتی و ریزش شده بودند) ریخته و كمترشوند. این مطلب هیچگونه ارتباطی با پیوند مو در حال حاضرنداشته و در صورت بروز آن جهت پرپشت شدن مجدد موهای سر نیاز به کاشت موی مجدد خواهدبود.

6 ) بیماربایستی همیشه احتمال نیازبه جلسات بعدی کاشت مو را درنظرداشته باشد. فاکتورهای زیادی دراین احتمال دخالت دارند ازقبیل: شدت و نوع ریزش موی شخص، سن بیمار، توقعات و انتظارات وی، وضعیت روحی و روانی فرد، مشخصات پوست و موی منطقه دهنده (بانک مو) و گیرنده (طاس)، سابقه قبلی کاشت مو و متد اجرای آن و مدل موی بیمار.

بطورکلی افراد بزرگسال با طاسی نسبتاً وسیع نسبت به افرادجوان با ریزش موی خفیف کاندید مناسب تری برای کاشت مو در یک جلسه هستند. علت این است که توقعات فرد بزرگسال منطقی تر بوده و با اندکی پوشش موها برروی سرش راضی خواهدشد، الگوی ریزش موی وی ثابت و پایدار است و لذا احتیاج به برنامه ریزی درازمدت نداشته و با یک جلسه کاشت مو با هرروشی می توان احتیاجات وی را برطرف نمود. از طرف دیگر در یک فرد جوان با ریزش موی فعال این امکان هست که درآینده موهای موجود ریخته شده و لذا نیاز به جلسات بعدی کاشت مو وجودداشته باشد. دراین موارد اصرار بیمار به کاشت موی متراکم دریک جلسه و در یک منطقه محدود کاردرستی نبوده و به صلاح وی نیست زیرا اولاً با وسیع شدن مناطق طاس، ناحیه کاشته شده دارای موهای متراکم نمای بدی پیدا خواهد نمود و ثانیاً بدلیل مصرف شدن تعداد زیادی ازموهای ناحیه دهنده درجلسه اول بانک موی فرد جوابگوی پوشش مناطق طاس جدید نخواهد بود و این مناطق تا حد زیادی بدون پوشش خواهند ماند.

بیماران جوان دارای شرایط فوق بایستی درک کنندکه درجلسه اول کاشت مو باید یک تراکم متوسط ایجاد کرد تا موهای ارزشمند ناحیه دهنده محفوظ بمانند و در ضمن وی در آینده نیاز به دو یا چندجلسه دیگر خواهد داشت تا بتوان سیر پیشرونده ریزش موها را بصورت متناسب جبران نمود.

درمواردی که موهای ناحیه دهنده نازک،کرکی،کم رنگ و به تعداد اندک می باشند و یا پوست این منطقه از انعطاف پذیری کمی برخورداراست با یک جلسه نمی توان کاشت مو را تکمیل نموده و لذا نیاز به جلسات بعدی می باشد. از سوی دیگر اختلاف اندک رنگ پوست با رنگ مو، مجعدبودن مو، زبر و قطور بودن موها، رنگ موی طلایی، جوگندمی و خاکستری از عواملی هستندکه کمک می کنند تعداد جلسات مورد نیاز برای پوشانیدن منطقه طاس کاهش پیدا کند.

اگرفرد موهای جلوی سرش را به یک سمت شانه می کنددرجلسه اول کاشت مو می توان پوشش خوبی برای طاسی جلوی سرایجاد کرد زیرا موهای کاشته شده روی هم را می پوشانند ولی منطقه طاس فرق سرخالی خواهد ماند و لذا نیاز به جلسه دوم خواهد بود. از سوی دیگردر بیماری که موهایش را رو به بالا مدل می دهد با کاشت مو در جلوی سر در یک جلسه پوشش (تراکم) ظاهری موها درجلوی سر متوسط به نظرآمده ولی درعوض وی می تواند طاسی فرق سر را با بلندکردن موهای جلو و طرفین سر تا حدی پنهان کند و لذا نیاز فوری به جلسات بعدی نخواهدداشت.

فاصله بین جلسات بستگی به شرایط روحی، بدنی و وضعیت مالی فردداشته و از سوی دیگرشدت و وسعت طاسی وی، وضعیت پوست منطقه دهنده وگیرنده و روش مورد استفاده (FUT یا FIT) نیز در این مسئله دخالت دارند. این فاصله از 3-2 روز تا 12-9 ماه و گاهی سالها متغیراست.

بطورکلی بایدگفت که کاشت موی طبیعی تنها راه قطعی و قابل قبول برای رفع طاسی درخانم ها و آقایان بوده و درصورتیکه بدرستی و با رعایت همه احتیاطات انجام شود مشکل خاصی برای فرد بوجود نیاورده و وی دارای موهایی خواهد شدکه یک عمر برایش باقی مانده و از آن لذت می برد.

hair-transplantation-47
hair-transplantation-48
hair-transplantation-49
hair-transplantation-50