خال(Nevus )دارای انواع واقسام می باشدولی چیزی كه درمیان عوام به عنوان خال معروف است دراصطلاح پزشكی «خال ملانوسیتی اكتسابی» (Mole ) نامیده می شود. خال ملانوسیتی اكتسابی شایعترین فرم خال بوده ودراثرتكثیرسلول های رنگی پوست بوجودمی آیند.

skin-disorders-15

خال ملانوسیتی(خوش خیم)اکتسابی

خال اغلب بصورت لكه یابرآمدگی نرم گوشتی قهوه ای كمرنگ تاسیاه گاهی دارای چندعددموتظاهرمی كند.خال بسیارشایع می باشدبطوریكه تخمین زده شده است هربزرگسال جوان بطورمتوسط20الی30عددخال دارد. هادراوایل زندگی كم بوده ولی دردوران بلوغ روبه ازدیادمی گذاردوسپس باافزایش سن كاهش می یابد.حاملگی ومصرف برخی داروهای هورمونی ازعوامل افزایش دهنده تعدادخال هامی باشند.

غالباًافرادنگران خال هایشان هستند.این نگرانی گاهی ازبابت خصوصیات ظاهری خال(شكل،رنگ واندازه)ویامحل آن(مثل خال نوك بینی ویاداخل سفیدی چشم)است وگاهی هم ازترس تبدیل شدن به سرطان پوست(ملانوم)میباشد.

حقیقت این است كه برخلاف نظرعامه مردم امكان تبدیل خال به سرطان پوست آنقدركم است كه ازاین بابت خال اهمیت بسیاركمی برای متخصصین پوست دارد. وخطرناك دستكاری خال توسط بیمارویابرداشت غلط وناقص آن توسط افرادغیرپزشك می باشد.غالباًخال هادارای موهستندیادرمناطقی قراردارندكه دردسترس بوده وفردباآنهابازی كرده یاموهایش رامی كند.بدنبال این امرخال دردناك ،متورم وسفت شده وگاهی چركی میگردد.البته این تغییرات پس ازمدتی بهبودخودبخودیافته ولی درصورت تكراردائمی شده وباعث ایجادنگرانی ودردسربرای فردمیگردد.گاهی فرددرمان كننده(معمولاًافرادیكه دخالت نابجادرامرپزشكی می كنند)خال بیماررابجای درآوردن كامل،ازسطح پوست می تراشد.این كاربسیاراشتباه بوده زیرانتنها ظرف مدت كوتاهی خال عودمی كندبلكه به مراتب بزگترشده وتغییراتی درآن رخ میدهدكه شبیه سرطان پوست(ملانوم)بوده وپزشكان راباشتباه می اندازد.

درمواردذیل پس ازمعاینه متخصص پوست ونظرمساعدایشان درآوردن خال ممانعتی ندارد:

1)تغییرات ناگهانی یابروزعلائم هشداردهنده درخال:هرگاه خال بدن شمامدتهاآرام وبدون علامت بوده وحالاتغییرات ناگهانی(هرتغییری)كرده است بایستی مشكوك شوید.البته وجوداین تغییرات دلیل مسلم وجودسرطان پوست نمی باشدولی درهرحال بهتر است پس ازمشورت بامتخصص پوست خال های مذكوربیرون آورده شوند.علائم هشداردهنده خال عبارتنداز:حاشیه نامنظم،رنگ غیریكنواخت،اندازه بیشتراز 7 میلیمترووجودالتهاب،ترشح آبكی یاخونریزی.درصورت بروزاین علائم بایستی فوراًخال بیرون آورده شودوبرای آسیب شناسی به آزمایشگاه ارسال گردد.

skin-disorders-16

درصورت بروزنامنظمی درحواشی خال فوراً به متخصص پوست مراجعه کنید.

skin-disorders-17

درصورت بروزتغییررنگ درخال فوراً به متخصص پوست مراجعه کنید.

2)سابقه سرطان پوست(ملانوم)درفردیاخانواده وی.

skin-disorders-18

ملانوم(سرطان پوست)

3)دستكاری یاسایش مداوم خال:این مطلب ربطی به تبدیل خال به سرطان پوست نداشته ولی چون باعث نگرانی بیموردفردشده ودرضمن امكان عفونت،خونریزی وتغییرات شبیه سرطان پوست درخال می رودلذابهتراست كه اینگونه خال هابیرون آورده شوند.

4)وجودخال درمناطق دورازدسترس زیرادراینحالت امكان مشاهده ومراقبت ازخال ودیدن علائم هشداردهنده توسط فردوجودندارد.

5)زیبائی:این موردشایعترین علت درخواست بیماران برای درآوردن خال بوده ولی ازنظرپزشكی ازكمترین اهمیت برخورداراست.اگرخال ظاهرزشتی داشته یاخیلی درمعرض دیداست وفردراازنظرروحی آزارمیدهدبهتراست برداشته شود.

skin-disorders-19

خال ملانوسیتی(خوش خیم)اکتسابی

نكات مهم درموردخال

1)همانطوركه گفته شدهیچوقت باخال نبایدبازی یاآنرادستكاری كرد.كندن موهای خال اكیداًممنوع است.

skin-disorders-20

كندن موهای خال ممنوع است

2)اگرهرسؤال یااشكالی ازبابت خال های خودداریدفقط بامتخصص پوست مشورت كرده وبه هیچوجه باافرادفامیل ومحله یاغیرپزشك دراینموردصحبت ننمائید.

3)بیادداشته باشیدكه هرگاه پزشك معالج اقدام به درآوردن خال نمودحتماًبایستی آنرابه آزمایشگاه آسیب شناسی ارسال نماید.

4)خال های بزرگ مادرزادی كه اغلب سیاه،بزرگ ودارای مو می باشندبایستی دراولین فرصت وبطوركامل برداشته شوندزیرااین نوع خال هابرخلاف خال های معمولی ملانوسیتی درمواردزیادی تبدیل به سرطان پوست می شوند.

skin-disorders-21

خال بزرگ مادرزادی

5)داروی موضعی یاچسب خاصی برای ازبین بردن خال وجودنداردلذااگرتبلیغی دراین رابطه مشاهده كردیدگمراه كننده است.تنهاراه برداشتن خال جراحی ودرمواردی استفاده ازلیزر می باشد.درصورتیكه برداشت خال توسط جراح ومتخصص پوست وبارعایت اصول جراحی پلاستیك انجام شودنتیجه نهایی آن بسیارعالی خواهدبودوبه مراتب ازلیزربهترجواب میدهد.