بهترين کانديداها برای اين متد، اشخاصی هستند با سن بالای 40 سال و الگوی ثابت کاهش مو که مايل هستند طاسی پشت سر و ناحيه ورتکس را بپوشانند.

اين عمل تحت بيحسی موضعی انجام می شود و شامل برداشت يک قسمت از پوست طاس سر می باشد. قطر طاسی نبايد بيش از 13 سانتيمتر باشد تا به بهترين شکلی کناره های طاسی به هم نزديک شوند.بيمار همچنين از نظر فيزيولوژيک بايدآمادگی چند عمل را برای بهم رساندن طاسی به عرض 12-10 سانتيمتر داشته باشد.معمولاً سه عمل برای بهم رساندن طاسی به اندازه 9-8 سانتيمترکافی ميباشد و حداقل فواصل عمل ها می تواند 4 ماه باشد طاسی بيش از 13 سانتيمتر عرض راحتی با چندين عمل جراحی نمی توان به طور کامل برداشت. بعداز چند عمل برداشت و انجام Zplasty خط باقی مانده را می توان توسط Minigraft و Micrograft پرنمود.

اشکال اصلی اين متد سريع وآسان اين است که،به چندين عمل برای رسيدن به نتيجه نياز هست.زيرا اگر در يک عمل برداشت وسيعی انجام شود، امکان پديده Stretch Back وجود داردکه در واقع بزرگ و پهن شدن اسکارمی باشد.

اخيراً دراين عمل جراحی از Extender استفاده می شود.اين وسيله د زيرپوست ناحيه طاس قرار داده شده و پوست مجدداً سوچور می شود.به علت خاصيت الاستيستيه پوست سر،ناحيه طاس تحت کشش قرارمی گيرد و هنگاميکه بعد از يکماه عمل دوم انجام می شود دو لبه طاسی به راحتی بهم می رسند.