در واقع اين عمل برای بيمارانی انجام می شود که مايلند هرچه سريعتر موی متراکم، ناحيه فرونتو تامپورال آنها را بپوشاند و تحمل عمل های تهاجمی و متعدد را دارند. تراکم بدست آمده در اين روش در مقايسه با کاشت موی طبيعی نامتقارن تر می باشد. برای انجام اين عمل بايد تراکم ناحیه تامپوروپاريتواکسی پيتال temporo–Parieto–Occipital مناسب باشد چون چرخش از اين نواحی انجام می شود. درضمن عروق بايدمشکل خونرسانی نداشته باشند(تاریخچه استعمال اخير سيگار و يا بيماری عروقی نباشد).بيمار بايد بداند که خط جلوی موی وی بسيار متراکم خواهد بود ومرز فرونتوتمپورال محو خواهد شد.

در اين عمل يک فلاپ پوستی ازناحيه تامپوروپاريتو اکسی پيتال برداشته شده و روی پايه خود چرخيده ودرقسمت فرونتال جلوی خط موی فرونتال بيمار قرار می گيرد. ناحیه برداشت شده بهم رسيده و بخيه خواهدشد. معروفترين متد در اين تکنيک متد Juri می باشد.خط موی فرونتال در اين روش بيش از cm4 در زير خط موی قبلی بيمار قرار نخواهد گرفت.

اگر بيمار تمايل دارد خط موی فرونتال را بيشتر پائين بياورد يک عمل مکمل انجام خواهد شد و يک فلاپ ديگر برداشت شده و در جلو قرار خواهد گرفت. 3/1 جلوئی فلاپ درپشت خط جديد موقرارمی گيرد درحاليکه 3/2 انتهائی فلاپ خط موی جديد را خواهد ساخت.