تماس با بیماران-استرالیا

استرالیا

آقای رامین تقوایی0061403500321ramintaghvaei@hotmail.com
آقای کامران مرادی0061498987114morady_kamran@yahoo.com
آقای حمید صادقی0061413182340htruman7@gmail.com
آقای صفر میرزایی فردsafar_fard@yahoo.com.au
آقای آرش نکوکیشarashnekookish@gmail.com
آقای مهدی صالحی0061410904221arsham.ari@gmail.com
آقای مرتضی الموت0061413719014m.almowel@yahoo.com
آقای پژمان ریاحی0061469169179pezhman_riyahi@yahoo.com
آقای آرش عظیمی0061450556863 arash_azimi@y7mail.com
آقای حميد شکری0061423872584
آقای دکتر جواد نجفی0061410239434
آقای خلیل ارژنگ0061414965785 و 0061296076498
آقای سعید قاسم پور 0061403851 saeedqm@gmail.com
آريالای فرزاد آقاکریم0061452637850
آقای مهدی خراسانی0061433944620medi@pointarc.com.au
آقای علی حسن 0061478138682alzaa4@gmail.com
آقای امید باباپور0061415229749omidtec@gmail.com
آقای محمد احمدی نژاد0061412110586Mamad_ahmadi@hotmail.com
آقای محمد رضا محمدی0061469746980Reza_yas85@yahoo.com.au
آقای آرمان کمانگر006145268848 Armani.archers@gmail.com
آقای مصطفی ضیابری
آقای کریس هوگو0061448872740
آقای اشکان خلیلی ashkan.khalili@ymail.com
آقای بابک حقانی0061435440426babrad2002@yahoo.com.au
آقای وحید رسولی فرد0061431060402vahidrf@outlook.com
آقای علی نادری0061468358371alex_naderi@yahoo.cob
آقای علیرضا حقانیhaghani.alireza@gmail.com
آقای بدر0061400788600
خانم سلوا0061400788500
خانم لیث
آقای مصطفی0061472666846
خانم فاطمه0061423098988
آقای حامد پورحسن0061435009120
پرانیل0061-421968774