تماس با بیماران-آفریقا

آفریقای جنوبی

آقای علیرضا مطیعی زاده 0027834571569

غنا

آقای شهریار پرواز 00233544310509

مراکش

خانم سعیده ماکور0031684757341