اصلاحات و کلمات رایج در زمینه کاشت مو و کاشت موی طبیعی

1- آلوپسی(Alopecia)

2- آلوپسی آره آتا(Alopecia Areata )

3- آلوپسی آندروژنتیک(Androgenetic Alopecia)

4- فازآناژن(Anagen )

5- اسکار(Scar )

6- اسکالپ(Scalp )

7- افزایش سایزبافت(Tissus Expander)

8- برتری(تفوق)منطقه دهنده مو(Donor Dominance)

9- برش(Slit )

10- منطقه پشت سر(Occipital Area )

11- خط موی پیشانی(Frontal Hairline )

12- منطقه پیشانی(Frontal Area )

13- تاج(قله)سر( Crown Area = Vertex)

14- موی ترمینال(Terminal Hair )

15- فازتلوژن(Telogen )

16- چرخش اسکالپ(Scalp Rotation )

17- منطقه دهنده مو(Donor Area)

18- رداکسیون(کاهش سایز)آلوپسی(Alopecia Reduction)

19- ریزش مو(Hair Falling )

20- ریزش موباطرح مردانه(Male Pattern Baldness)

21- ریزش موباطرح زنانه(Female Pattern Baldness)

22- ضمائم پوست(Skin Appendages )

23- فولیکولاریونیت گرافت(Follicular Unit Graft)

24- فلپ(نوار)مو(Hair Flap)

25- فولیکول مو(Hair Follicle)

26- فازکاتاژن(Catagen )

27- کاشت موی طبیعی بابرداشت تک به تک واحدهای فولیکولی(FUE )

28- کاشت موبااستفاده ازفولیکولاریونیت میکروگرافت(Follicular Unit Micrografting)

29- کاشت مو(Hair Transplant)

30- گرافت های مولتی(چند)واحدی(Multi-Unit Grafts)

31- منطقه گیجگاهی(Temporal Areae)

32- منطقه گیرنده مو(Recipient Area)

33- میکروگرافت(Micrograft)

34- مینی گرافت(Minigaft)

35- واحدفولیکولی( Follicular Unit)

36- تقسیم بندی نوروود(Norwood )

37- موی ولوس(Vellus Hair )

38- هورمون(Hormone )