پرسش و پاسخ درباره کاشت مو

دراین بخش سعی شده است تابه سؤالاتی که معمولاً به ذهن متقاضیان کاشت موی طبیعی می رسد،پاسخ داده شود.در صورتیکه سئوال دیگری دارید می توانید با تلفن های مطب، تلفن های مشاورین و یا ایمیل دکتر وفائی تماس حاصل فرمایید.

ایمیل: dr.alivafaei@yahoo.com
تلفن های مشاورین:
خانم خدارحمی 09128175141
خانم افشار 09122769327
خانم بابایی 09126457521
خانم کاشف 09124969943
خانم خلیلی 09125178105

1- لطفاً مختصری درموردریزش موتوضیح دهید.

2- درموردریزش موی مردانه(آندروژنتیک)توضیح دهید.

3- درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

4- درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

5- درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

6- کاشت موی طبیعی به چه روش هایی انجام می شود؟

7- کاشت مودرچه افرادی قابل انجام است؟

8- درموردروش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.

9- درموردمزایاومعایب روش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.

10- درمورد روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

11- درموردمزایاومعایب روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

12- گرافت چيست؟

13- آیا درکاشت مومحل برداشت موهادرپشت سرویابدن مشخص بوده وخالی خواهد ماند؟

14- دوره نقاهت بعداز کاشت موی طبیعی چگونه خواهدگذشت؟

15- آیاموهای كاشته شده رامی توان بلندكردواصلاً ازلحاظ حجمی بصورت موهای كاملاً پرپشت خواهد بود یا فقط جنبه پوشاننده پوست سررادارد؟

16- آیا بعدازکاشت موی طبیعی می توانم ازكلاه گیس استفاده كنم؟

17- بعد ازکاشت موی طبیعی چندروزاستراحت ویامرخصی ازمحل كارلازم است؟

18- آیا کاشت موی طبیعی در60 سالگی امکان پذیر هست یانه؟بطورکلی آیااین کارمحدودیت سنی داردیاخیر؟

19- معمولاً چندجلسه کاشت موی طبیعی نتیجه قابل قبولی ایجادمی كند؟

20- درهرجلسه کاشت موی طبیعی چه تعدادموكاشته می شود؟

21- آیاکاشت موی طبیعی دردناك است؟

22- آیاممكن است موهای كاشته شده مجدداًبریزند؟

23- چه زمانی بهتر است كه پیوندموی طبیعی را انجام دهم؟آیابایدمنتظربمانم تاكاملاطاس شوم؟

24- صورت من کم مو است(بر خلاف برادرها و پدرم که پرموهستند)و مشکل اصلی صورتم درروی چانه ودوطرف لب وسبیل است.آیا درمان دارویی داردیانیازبه کاشت مو است؟

25- سرمن خیلی خالی است ودریك جلسه نمی توان برای كل آن کاشت موانجام داد.چاره چیست؟

26- آیا كاشت ابروبرای زیبایی به جای تاتوامكان دارد؟

27- آیاکسانیکه موهایشان کاملاً طاس نشده وفقط تراکم جلوی سرآنهاکم شده است(باصطلاح جلوی سرشان خلوت شده است)می توانند عمل پیوندموی طبیعی انجام دهند؟

28- کاشت موراتاچه تراکمی می توان انجام داد؟

29- آیاپیوندموی طبیعی نیاز به بیهوشی دارد؟

30- آیانیاز است که بعدازکاشت موی طبیعی برای کنترل مرتباً به پزشک مراجعه نمود؟

31- آیا می توان فولیکول موراازشخص دیگری گرفت وپیوندزد؟

32- آیا می توان با کاشت موخط موی جلوی سرراپائین آورد؟

33- آیاکاشت موی طبیعی درخانم ها امکان پذیر است؟

34- آیاموهای کاشته شده درمحل طاس نمای عروسکی خواهند داشت؟

35- درموردورزش وفعالیت های بدنی پس از کاشت موتوضیح دهید؟

36- درموردنحوه استحمام پس از کاشت موتوضیح دهید؟

37- آیا می توان موهارا بعدکاشت موی طبیعی رنگ کرد؟

38- آیا سیگاربرعمل پیوند موتأثیری دارد؟

39- آیاوقتی کاشت مودرناحیه ریش وسبیل انجام می شوداین موهاقابل اصلاح بوده ومجدداً رشدمی کنند؟

40- آیامی توان شکستگی های روی صورت وابروراباکاشت مواصلاح نمود؟

41- پس ازکاشت موی طبیعی بهتراست پانسمان انجام شودیاخیر؟

42- آیابعدازکاشت مودردشدیدی رابایدتحمل نمود؟

43- آیابرروی محل کاشت موجای برش های کوچک(که محل قرارگرفتن موهای کاشته شده است)نمایان خواهند بود؟

44- آیاشخص تاهرتعدادجلسه که بخواهدمی تواندکاشت موی طبیعی راانجام دهد؟

45- بعد از كاشت مو چه اتفاقی می افتد؟

46- بعد از کاشت موچه شكلی خواهم شد؟

47- آیا عمل کاشت مو هزینه زیادی دارد؟

48- بطورمعمول چندجلسه کاشت موی طبیعی لازم است؟

49- درموردکاشت موبااستفاده ازمهندسی بافتی توضیح دهید.

50- درموردکاشت موهای مصنوعی توضیح دهید.

51- آیاممكن است موهای كاشته شده مجدداًبریزند؟

52- آیا کاشت مو با استفاده از ليزر بهتر از کاشت موی معمولی است؟

53- آیا ازموی نواحی ديگر (بجز پشت و اطراف سر) شامل ريش، زيربغل، منطقه تناسلی، سينه، پشت، شکم و دست و پامی توان بعنوان منطقه دهنده استفاده کرد؟