پرسش و پاسخ درباره مو و بیماری های آن

دراین بخش سعی شده است تابه سؤالاتی که معمولاً به ذهن متقاضیان کاشت موی طبیعی می رسد،پاسخ داده شود.در صورتیکه سئوال دیگری دارید می توانید با تلفن های مطب، تلفن های مشاورین و یا ایمیل دکتر وفائی تماس حاصل فرمایید.

ایمیل: dr.alivafaei@yahoo.com
تلفن های مشاورین:
خانم خدارحمی 09128175141
خانم افشار 09122769327
خانم بابایی 09126457521
خانم کاشف 09124969943
خانم خلیلی 09125178105

1- مختصری درموردموهای زائدصورت درخانم هاتوضیح دهید.

2- درموردبرس وشانه زدن موهاتوضیح دهید.

3- نکاتی جالب درموردمو

4- درموردرشدموتوضیح دهید.

5- چه روش هایی برای رفع موهای زائدصورت خانم هاوجوددارد؟

6- درموردساختمان طبیعی موتوضیح دهید.

7- آیاممکن است که ریزش موبدلیل امراض دیگررخ دهد؟دراین مواردچه اقدامات درمانی مفیدهستند؟

8- درموردریزش موپس اززایمان توضیح دهید.

9- آیادستکاری های فردمی تواندموجب ریزش موهاشود؟

10- آیارژیم های لاغری موجب ریزش مومی شوند؟

11- درموردلیزررفع موهای زائدصورت درخانم هاتوضیح دهید.

12- درموردریزش منطقه ای(سکه ای)موتوضیح دهید.

13- درموردشستن موهاتوضیح دهید.

14- چه نکاتی بایستی درموردلیزررفع موهای زائدصورت درخانم هاموردتوجه قرارگیرد؟

15- کمی درموردخشک کردن موپس ازاستحمام توضیح دهید.

16- برای نرم کردن وحالت دادن به موهاازچه موادی استفاده کنیم؟

17- درموردرنگ کردن موهاتوضیح دهید.

18- درموردریزش موی مردانه(آندروژنتیک)توضیح دهید.

19- درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

20- درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

21- درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

22- برای ازبین بردن موهاچه روشی راپیشنهادمی کنید؟

23- سفیدشدن موچیست وآیادرمانی دارد؟

24- درموردموخوره توضیح دهید.

25- درموردریزش موتوضیح دهید.

26- چه توصیه هایی پس ازانجام لیزررفع موهای زائددرصورت خانم هاوجوددارد؟