دهدشت

آقای رضا مرادی 09192219306

یاسوج

آقای محمدپرهمت


0977410567
آقای رضا امامی مقدم 09177425719
آقای مرادی09192219306
آقای مهدی آرامش09177412706
آقای جهانگیر افشانده 09177429233
آقای محمد جعفرپور 09173440540

گچساران

آقای حسین فرهنگی 09361077619