کرمانشاه

آقای اکبر وروایی 09125162788 
آقای سعید فرزندی 09122547520 saeedfarzandi@yahoo.com
آقای یدالله محمودی 09183350157 
آقای مصطفی ابراهیمی 09181317219 
خانم طیبه فیروزی 09183352396 
آقای سامان بهرامی 09183876842 
آقای یدالله ذوالفقاری 09181413365 
آقای هادی چراغی
09187200532 
آقای شوان رحیمیان
09189257243 
آقای مهدی پاشايی
09188306040 
آقای محمدمعظمی
09188314206 
آقای نادر الماسی
09126031730 
آقای تورج تومک
09181305699 
آقای فرامرز حیدری
09187352944 
آقای رضا فولادی
09189310913 
آقای جواد امیدی
09188309126 
آقای عابدین محمد
پور
09189359381 
آقای دکتر مسعود
مامی
09181410931 
آقای یدالله محمودی 
09183350157 
آقای یدالله
ذوالفقاری 
09181413365 

روانسر

آقای کیوان فیض شرف وندی 09189287087 و 09189970118

سر پل ذهاب

آقای عادل حیاتی 09183383283

صحنه کرمانشاه

آقای عادل حیاتی 09183383283