سنندج

آقای فرهاد پرموز


09393713106
آقای امینی09183749364
آقای بهنام حسینی09126705319
آقای آزاد اميری 09189695460
آقای فرزاد شريفی09143217217
آقای بهرام بحری 09181711623
آقای مدرک اسماعیل پور 09183730061
آقای منصور بهرامی09183710907

بانه

آقای بختیار محمودی

09181762536
آقای فايق محمودی 09183752533
آقای سيد نادر حسينی09183840612
آقای هيوا محمودی 09183752558
آقای کمال احمدی09188742077

قروه کردستان

آقای محمد کریم مفاخری 09183706877

بیجارد

آقای حميد محمودخانی
09126435296
آقای محمد رضا داوودی 09189803566
آقای صمد آهوان 09188730733

مریوان

آقای زرگارشهبازی
09188742677
آقای ابراهیم شریفی 09188742527
آقای عبدالله ربانی 09188743945

سقز

آقای امجدفتاحيان
09188740208
آقای محمدسعيدآدمی 09354991614