ارومیه

آقای بهرام عزیز پور09144454756
آقای کريم ارزنده09143892781
آقای عليرضاايمانی 09141410000

بوکان

آقای مسعود محمدی 09124130285

خوی

آقای اسفندیار خلیلی09141613008
آقای اسفندیار خلخالی 09141613008

سردشت

آقای سلیم شادی09141665227

شاهین دژ

آقای محمد اکبری 09141820063

مهاباد

آقای مسعود محمدی09124130285

تکاب

آقای رحمت الله ترابی09108522964 و 09385865076